Rådgjevar/ seniorrådgjevar

LOGO Lotteri
Søknadsfrist: 
13.02.2019

Stiftelsestilsynet sitt samfunnsoppdrag er å skape tryggleik og tillit til stiftelsesforma. Dette gjer vi gjennom å godkjenne endringar i vedtekter, føre tilsyn med stiftelsar og informere brukarane våre og samfunnet elles. Avdelinga har 15 tilsette. 

Rådgjevar/ seniorrådgjevar

Lotteri- og stiftelsestilsynet, Førde

Stiftelsestilsynet jobbar med eit rettsområde i utvikling og søkjer no etter to nye medarbeidarar som er samfunnsengasjerte og har lyst til å vere med på å drive fram moderne tilsynsarbeid.  Vi ønskjer å vere i front i utviklinga av risikobaserte og innovative tilsyn som gir meirverdi for brukarane.  Sakshandsaming og tilsyn med stiftelsar er kjerneoppgåver ved avdelinga, men i tilsynsverksemd er det stadig viktigare med aktiv utvikling og formidling av kunnskap til stiftelsar og samfunnet elles. Vi vil no gjerne ha nye juristkollegaer som også har erfaring frå, eller interesse for, kommunikasjonsarbeid, og/eller erfaring frå analyse- og statistikkarbeid. Du må like å arbeide i team samstundes som du kan arbeide sjølvstendig med saker.  

Vil du vere med på laget?

Arbeidsoppgåver

 • rettleiing og sakshandsaming
 • tilsyn etter stiftelseslova 
 • vere med å utvikle arbeidsområdet saman med kollegaer 

Ved behov må du også rekne med å jobbe med andre oppgåver i tilsynet.

Kvalifikasjonar :

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap 
 • god munnleg og skriftleg formuleringsevne 
 • ønska erfaring frå endringsleiing, forbetringsarbeid, prosjektarbeid eller liknande  
 • fordel med erfaring frå kommunikasjonarbeid 
 • fordel med erfaring frå selskapsrett

Personlege eigenskapar

 • strukturert og analytisk
 • arbeide både sjølvstendig og i grupper 
 • gode kommunikasjonsevner 
 • fleksibel og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • tverrfagleg arbeidsmiljø med breitt samansett kompetanse og erfaringsbakgrunn 
 • positive og engasjerte medarbeidarar med stor interesse for sine fagområde 
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver der du kan påverke din eigen arbeidskvardag 
 • gode velferdsordningar og ein generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjeld vidareutdanning, kurs og opplæring 
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gjev gunstige pensjons- og lånevilkår 
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid  moderne kontorbygg i Førde sentrum, m.a. med eige treningsrom og kantine 
 • IA-bedrift 
 • lønsplassering skjer på grunnlag av kvalifikasjonar og ansiennitet.

Rådgjevar blir løna i stillingskode 1434, og seniorrådgjevar i stillingskode 1364. Frå løna blir det trekt 2 prosent til innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga har seks månaders prøvetid. Lotteri- og stiftelsestilsynet er opptatt av mangfald, og vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Om du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må du opplyse om dette og grunngje det i søknaden. Opplysingar kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Du vil bli varsla dersom di oppmoding om reservasjon ikkje vert teken til følgje.

SØK HER !

Vennligst oppgi i søknaden hvor du oppdaget denne stillingen

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Riksvåpen
Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019