Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

LOGO Sivil Klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
20.09.2020

Vil du bidra til å gjøre Norge tryggere?

Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Sivil klareringsmyndighet

Om stillingen

Stillingen som rådgiver/seniorrådgiver er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og administrasjon.

Som rådgiver/seniorrådgiver vil du være en av tre jurister i et kvalitetssikringsteam, hvor stabsjuristen har det faglige ansvaret for teamet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være arbeid med kvalitetssikring av saksbehandling og arbeidsprosesser, lov- og forskriftsarbeid, klagebehandling, samt faglig utvikling spesielt innenfor lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter.

Stillingen gir deg store muligheter til å påvirke et spennende arbeidsområde i utvikling. Det vil videre være behov for at du bidrar innenfor hele direktoratets portefølje og du vil således kunne få stor bredde i arbeidsoppgavene. Du vil også få anledning til samhandling med andre virksomheter som for eksempel Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre klareringsmyndigheter. Andre relevante oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Du må ha

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Solid relevant erfaring, særlig med saksbehandling og faglig rådgivning. Erfaring med kvalitetssikring av saksbehandling og arbeidsprosesser vil bli vektlagt.
 • Et godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning
 • Interesse for forebyggende sikkerhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Erfaring fra personellsikkerhetsfaget/forebyggende sikkerhet
 • Erfaring fra selvstendig utrednings- og prosjektarbeid

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du viser initiativ, handlekraft og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må ha evne til helhetlig tenkning på tvers av fagområder. Videre må du være løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du jobber strukturert, effektivt og er flink til å planlegge. Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner. I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til virksomheten, du har integritet og er resultat- og utviklingsorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Generell informasjon

Vi kan tilby

Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn kr 550.000 – 620.000 pr. år. Innplassering i kode som seniorrådgiver er avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneder prøvetid.

Vi har:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

SKM benytter elektronisk søknadsbehandling via JobbNorge. All relevant erfaring og utdanning må registreres i portalen. I tillegg må attester og vitnemål utover videregående skole legges ved søknaden før innsending.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i til sammen to år de siste fem årene.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Tiltredelsestidspunkt snarest og etter nærmere avtale.Kontaktpersoner:

Om Sivil klareringsmyndighet

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har ansvar for å vurdere sikkerhets- og adgangsklarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven med forskrifter. 

SKM skal bidra til økt kompetanse, utvikling, forbedring og kvalitet i saksbehandlingen slik at nasjonale sikkerhetshensyn ivaretas på en betryggende måte, samtidig som kravet til effektivitet og rettssikkerhet ivaretas.

Vårt direktorat bidrar til å sikre nasjonale verdier.

Avdeling for virksomhetsstyring og administrasjon er en av tre enheter i virksomheten. Den har blant annet ansvar for felles juridiske tjenester, økonomi- og virksomhetsstyring, kvalitetssikring og internkontroll, HR, Arkiv, IKT- og administrativ støtte.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021