Rådgiver/seniorrådgiver innen barnevern- og familieområdet (3)

LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
08.08.2019

Fylkesmannen i Innlandet har ledig to faste juriststillinger, og et årsvikariat som jurist. Alle stillingene er plassert i enhet Barnevern og familie, som ligger under virksomhetsområde Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. 

Rådgiver/seniorrådgiver innen barnevern- og familieområdet (3)

Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer

Om stillingen

Barnevern og familie følger opp kompetansetiltak, driver veiledning, behandler klager fra, og fører tilsyn med, barneverninstitusjoner, kommuner, Bufetat og familievernet. I tillegg har enheten ansvar for å behandle søknader om separasjon og skilsmisse, fritak fra taushetsplikt og ettersøking av biologiske foreldre. Vi får våre oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Statens helsetilsyn.

Arbeidsoppgaver

De faste stillingene vil i hovedsak være tilknyttet tilsyn, klagesaksbehandling, rådgivning og utviklingsoppgaver innen barnevernområdet.

Vikariatet vil i hovedsak være knyttet til oppgaver innen familieområdet, herunder tilsyn med familievernet, oppdrag etter ekteskapsloven og barneloven, men kan også tillegges oppgaver innen barnevernområdet.

Det tilligger oppgaver med selvstendig ansvar i stillingene.

Endringer i arbeidsområdene må generelt påregnes, i tillegg er embetet i omstilling. Det vil være noe reisevirksomhet som forusetter fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Arbeidssted vil være på Rosenlund på Lillehammer.

Kvalifikajsonskrav

Utdanningsnivå
Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.

Kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til juridisk saksbehandling på barnevernområdet og/eller familieområdet.
  • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
  • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder veiledning, klagebehandling og tilsyn.
  • Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt, herunder evne til opplæring og veiledning, og til å lede arbeidsprosesser og team.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364 i lønnsspenn kr 500.000- 650.000, avhengig av kvalifikasjoner. Særlig kvalifisert søkere kan bli vurdert utover dette spennet.
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Fleksibel arbeidstid.

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad tlf. 62 55 13 67 eller fmheikh@fylkesmannen.no 

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Om fylkesmannen

 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

1.1. 2019 ble Fylkesmannen i Innlandet opprettet. Hovedkontoret for embetet er på Lillehammer. 

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020