Professor/førsteaman- uensis/førstelektor i rettsvitenskap

LOGO Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap utlyses inntil to faste stillinger i rettsvitenskap med arbeidssted Molde.

Professor/førsteaman- uensis/førstelektor i rettsvitenskap

Høgskolen i Molde

Om oss

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen “Med kunnskap for bærekraft og innovasjon” skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap utlyses inntil to faste stillinger i rettsvitenskap med arbeidssted Molde. Høgskolen i Molde har et solid rettsvitenskapelig fagmiljø, med lange tradisjoner for å tilby rettsvitenskapelige emner. Fra høsten 2021 skal vi tilby bachelor i rettsvitenskap. Vi trenger i den forbindelse å utvide vår stab av jurister, og den som ansettes vil i hovedsak undervise på bachelor i rettsvitenskap.

Programmet vil inneholde offentligrettslige og privatrettslige emner, med både nasjonal og internasjonal rett. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/.

Kvalifikasjonskrav

For krav om ansettelse i de ulike stillingsnivåene, se § 1-2, 1-4 og 1-5 i følgende forskrift:

lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Det søkes primært etter kandidater med doktorgrad i rettsvitenskap. Det er et krav om mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Det vil bli lagt vekt på aktiv forskning og nyere forskningspublisering , erfaring fra forskningsledelse og forskningsveiledning, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes.

For alle stillingskategorier kreves det god kunnskap om norsk rett. Det vil videre bli lagt vekt på undervisning innen høyere utdanning. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høgskole-pedagogisk kompetanse, vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk språk eller et annet skandinavisk språk.

Søkernes personlige egenskaper vil bli vektlagt. Herunder evne til å arbeide selvstendig og evne til samarbeid med studenter, kolleger og andre samarbeidspartnere. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av tilsettingsprosedyren.

Vi tilbyr

Stilling som professor lønnes for tiden i lønnstrinn 78-80 (kr 765 100-813 400) og for førsteamanuensis eller førstelektor i lønnstrinn 68-71 (kr 615 900-655 400). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. For professor og førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden er satt av til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor er andelen for tiden på 20 prosent. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Spørsmål / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no, 71214237) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Høgskolen i Molde benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen. Disse arbeidene må vedlegges eller foreligge som lenker til offentlig tilgjengelig versjoner.

Søknadsfrist: 28. februar 2021.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes. Søkere som ber om slikt unntak vil bli orientert før offentliggjøring.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021