Postdoc-stilling i Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life

LOGO Københavns Universitet
Søknadsfrist: 
23.10.2019

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår en post.doc stilling. Stillingen knytter sig til forskningsprojektet ”Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life” Der er tale om et projekt, der er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, og udføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Stillingen er ledig til besættelse 1. marts 2020. 

Postdoc-stilling i Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Forskningsprojektet
De teknologier der bliver anvendt under graviditet, fødsel og på neonatalafdelinger har betydning for, hvordan død af fostre og spædbørn finder sted og bliver håndteret. En teknologi som fosterdiagnostik, der siden 2004 er blevet tilbudt alle gravide kvinder i Danmark, har ændret hvilke fostre, der dør, mens kølevuggen har skabt mulighed for, at familier kan tilbringe længere tid med deres afdøde spædbarn. Teknologierne er både knyttet til bestemte normer for hvornår et liv er værd at leve, og til normer for hvordan afsked og sorg kan og bør gøres. Da senaborter og spædbarnsdød i stigende grad medieres af teknologi, rejser dette projekt spørgsmålet: Hvordan er teknologi med til at forme døden, når den indfinder sig ved livets begyndelse? Ved hjælp af en kombination af etnografiske og juridiske metoder belyses de teknologiske og juridiske praksisser, der i dag fører til senaborter og opstår i forbindelse med død af børn født med meget svære misdannelser. Samtidig undersøges det, hvordan mænd og kvinder, der har mistet et barn eller som har afsluttet en graviditet, lever med de teknologiske valg og beslutninger, der blev taget i forbindelse med at døden opstod og den døde krop blev håndteret. Gennem formidling af projektets viden til praktikere og i medier, skal projektet bidrage til bedre omsorg for forældre, der har mistet et barn, og kvinder og mænd, der får foretaget en senabort.

Post.doc-projektet 
Post.doc stillingen i projektet Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life har en varighed på 22 måneder.
Postdoc’en forventes at arbejde med et stort afgørelsesmateriale (modtaget som aktindsigt) fra de regionale abortsamråd og sammen med en antropolog tilrettelægge og gennemføre interviews af samrådsmedlemmer

 • Fastlægge, analysere og kritisk vurdere praksis på senabortområdet
 • Hvordan træffes afgørelserne, og hvordan udfyldes sundhedslovens relativt brede bestemmelser om abort i praksis

Post.doc’en skal både publicere selv og i samarbejde med projektets øvrige forskere.

Der henvises i øvrigt til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside.

Kvalifikationskrav 
Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende inden for det pågældende forskningsområde. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens erfaring med at arbejde med retlige problemstillinger inden for sundhedsret, socialret, feministisk ret, forvaltningsret, menneskeret eller lignende. Der lægges vægt på lyst og evner til at samarbejde, herunder med projektets andre deltagere, der har antropologisk/sociologisk baggrunde. Da afgørelser og interviews er på dansk, lægges der vægt på, at ansøgeren kan læse og forstå dansk.

Fakultetet lægger vægt på interesse for at udvikle og gennemføre nye stærke forskningsideer med international gennemslagskraft. Erfaring med publicering i førende internationale tidsskrifter eller på førende internationale forlag samt ekstern finansiering er en fordel men ikke et krav. Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og gerne erfaring med at samarbejde med andre forskere om at gennemføre kollektive forsknings- og uddannelsesprojekter og vil se positivt på dokumenteret evne til at bidrage hertil.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er fuldtid og tidsbegrænset til 22 måneders varighed. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der ydes et årligt tillæg, som for tiden udgør kr. 53.934,06 (pr. 1. oktober 2019 niveau). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg.

Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelse.

Ansøgningens opbygning 
Ansøgningen, som skal udfærdiges på dansk, svensk eller norsk, SKAL indeholde nedenstående ni (9) dele:

 1. Motiveret ansøgning 
 2. Curriculum vitae 
 3. Forskningsprojekt
 4. Eksamensbeviser og anbefalinger 
 5. Publikationsliste
 6. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio 
 7. Akademiske referencer
 8. Maksimalt 5 videnskabelige værker, hvoraf højst 1 må være monografi, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. 
 9. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede. 

Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhand­lin­gen og gerne også den skriftlige bedømmelse deraf under punkt 8 (påberåbte videnskabelige vær­ker).

Ud over det materiale, som ansøgeren har valgt at inkludere i ansøgningen, kan bedømmelsesudvalget vælge at udbede sig yderligere materiale for at vurdere ansøgeren. I så tilfælde er det ansøgerens ansvar at fremsende materialet til udvalget efter anmodning derom.

Vedrørende undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer herom: https://uddannelseskvalitet.ku.dk/udviklingsinitiativer/undervisningskompetencer/universitetspaedagogik/

Ansøgningsprocedure 
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker SKAL uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.  

Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.  

Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk.  

Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.  

Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.  

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Yderligere oplysninger om stillingens videnskabelige aspekter kan rettes til professor mso, ph.d. Janne Rothmar Herrmann, e-mail: jrh@jur.ku.dk. Spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen kan rettes til Rusan Elmazi (HR), e-mail: hrsc@hrsc.dk, angiv venligst ID NR 211-0241/19-2I ved henvendelse.

Ansøgningen stiles til dekanen og skal uploades elektronisk. Vi modtager ikke fysiske eksemplarer af de påberåbte videnskabelige værker.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober, senest kl. 23.59.  

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020