Statsforvalterjuristene ber om avklaring om inndeling av embetene

Fortsatt uavklart spørsmål om geografisk inndeling skaper usikkerhet og uro for juristene i statsforvalterembetene. 

Eva Theresa Fekete (Foto: privat)
Eva Theresa Fekete er leder for Statsforvalterjuristene. De ber departementet om en endelig avklaring av spørsmålet om struktur på embetene (Foto: privat)

I et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), sendt i slutten av november i fjor, ber Statsforvalterjuristene om en snarlig avklaring om eventuelle strukturendringer for statsforvalterembetene. 

I sitt svar til juristene, i desember, skriver departementet at Regjeringen tar sikte på å «avklare framtidig statsforvalterstruktur i løpet av kort tid», men at:

«Dette er en krevende sak der det er mange og dels motstridende hensyn.»

Ble endret i 2019

Statsforvalterne fikk en ny geografisk inndeling 1. januar 2019 – da 18 embeter ble til 10. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har tidligere konkludert med at dagens statsforvalterstruktur fungerer godt og at sammenslåingene har hatt en positiv innvirkning på hvordan statsforvalteren ivaretar sine ulike roller.  

Men Regjeringen har sagt at endringer i fylkesinndelingen gjør det naturlig å også vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i inndelingen av statsforvalterembetene.

I brevet fra desember skriver departementet at «statsråden har registrert at DFØ frarår en deling. Det samme gjør de berørte departementene og direktoratene og statsforvalterne selv, mens det er et flertall av kommunene som ønsker deling». 

600 jurister

Statsforvalterjuristene, en forening under Juristforbundet - Stat som representerer nær 600 jurister, skriver i sin henvendelse til departementet at en uavklart situasjon påvirker deres medlemmers arbeidshverdag og skaper usikkerhet og uro. 

«Vi tillater oss derfor nå å be om en snarlig avklaring av dette spørsmålet», skriver juristene. 

Særlig venter ansatte i Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark på en avklaring, idet det er besluttet at det fra 1. januar 2024 er 15 fylker i Norge, skriver de og ber om at spørsmålet om eventuelle strukturendringer behandles separat for det enkelte embetet. 

– Ønsker ikke å miste gode kolleger

Statsforvalterjuristene er også bekymret for den økonomiske konsekvensen eventuelle nye strukturendringer. 

«Tilstrekkelige rammebetingelser er nødvendig for å kunne utføre pålagte oppgaver på en forsvarlig god måte» (...) «Vi er opptatt av at våre medlemmer skal ha en akseptabel arbeidshverdag, med konkurransedyktige betingelser. Vi ønsker ikke å miste gode kolleger med solid juridisk kompetanse», heter det i brevet.

– Viktig å bruke god tid

Departementet svarer at det er «viktig å bruke god tid til å forankre en beslutning som skal stå seg over tid». 

«Samtidig har departementet forståelse for at den lange ventetiden har vært krevende både for ledelse og ansatte og vil informere alle involverte så snart saken er besluttet», skriver departementet.