Kritisk evaluering: Uklart formål og lite effekt av pilotprosjekt for kvittering ved politikontroller

Evaluering konkluderer med store utfordringer i pilotprosjekt for kvitteringsordning og kommer med noen anbefalinger for veien videre.

Presentasjon av evaluering av kvitteringsordning (Foto: privat)
Evaluering av pilotprosjektet med kvitteringsordning ble presentert i Politidirektoratet (Foto: privat)

Det ble i en periode fra desember 2022 til september 2023 gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen.

Ifølge evalueringen ble over 5 000 kvitteringer produsert i prøveperioden.

Det er Oslo Economics som i samarbeid med NIBR ved OsloMet nå har evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet. Her pekes det på flere utfordringer ved ordningen og at det ikke har vært tydelig hva som er formålet.

«Hvis det reelle formålet med ordningen var å dokumentere politiets kontrollpraksis opp mot etnisitet, burde dette vært presisert i Stortingets vedtak. Uten dette har ikke politiet hatt rettslig adgang til å loggføre de kontrollertes etnisitet», heter det.

Tillit og notoritet

Og videre:

«Hvis det reelle formålet var å undersøke hvordan en kvitteringsordning kan bidra til økt grad av notoritet og gjennom det også tillit, stiller vi spørsmål ved hvorfor ikke et større område ble valgt ut, og da særlig Oslo øst, hvor politiet har de største utfordringene med å bygge tillit til enkelte grupper.»

Man finner ikke mange tegn på at piloten har bidratt til å styrke tilliten til politiet. Det beskrives at man i feltobservasjoner har sett få tegn til at piloten har gjort kommunikasjonen mellom politiet og de kontrollerte bedre.

«I de kontrollsituasjonene vi har observert har de kontrollerte jevnt over fremstått relativt likegyldige til dokumentasjonen de har fått tilbud om. Legges de kontrollertes respons til grunn virker ikke piloten å ha bidratt til å styrke tilliten til politiet», heter det.

Etniske minoriteter

I evalueringen pekes det på at for organisasjoner som OMOD og andre aktører, som lenge har arbeidet for en kvitteringsordning i politiet, har vært et ønske om dokumentasjon som gjør det mulig å avdekke om politiet driver etnisk profilering og overkontroll av etniske minoriteter.

LES OGSÅ: Ønsker at pilotprosjekt med kvitteringsordning ved politikontroll skal gjøres permanent

«Gjennomgangen av politiets og organisasjonenes syn på pilotens virkninger og veien videre, viser at politiet og organisasjonene deler opplevelsen av at etniske minoriteter kontrolleres noe oftere enn befolkningen for øvrig. Det politiet og organisasjonene ikke deler, er opplevelsen av hvorfor det er slik», heter det.

I evalueringen vurderer man at det bør være i politiets interesse å legge til rette for at de kan gjøre bedre analyser av sin egen kontrollpraksis.

«Vi deler likevel politiets vurdering av at det kan være problematisk å anvende en kvitteringsordning til å samle informasjon om etnisitet», skriver de.

Anbefaler andre tiltak

«Vi mener isteden at det bør utredes å gi politiet adgang til å innhente personnummer i tillegg til fødselsnummer under kontroller, og at PO gjøres til et bedre verktøy for uttrekk av data og analyse.»(…) «Og selv om fødsels- og personnummer ikke er synonymt med etnisitet, kan kjennskap til landbakgrunn bidra til økt kunnskap om politiets kontrollpraksis. Slik statistikk bør i hovedsak brukes internt, til bevisstgjøring og opplæring, men dataene bør også kunne gjøres tilgjengelig for forskning», skriver evaluererne.

Det pekes på at det dokumentasjon av kontroller er en forutsetning for at politiet skal ha nytte av data.

«Økt notoritet har vært den fremste positive virkning av piloten, men effekten synes å ha vært begrenset. Når piloten ellers har hatt liten innvirkning på politiets arbeidsmetodikk er vår vurdering at det bør forsøkes andre tiltak enn en kvitteringsordning for å sikre nødvendig notoritet. Politiet har ikke gjennomgående loggført alle typer kontroller. Vi mener det bør etableres tydeligere rutiner for loggføring i politiet, fremfor å innføre en kvitteringsordning som skal bøte på dette», heter det i evalueringen.

Det konkluderes med at det må kunne dokumenteres at nytten ved ordningen er større enn kostnadene dersom det er aktuelt med en nasjonal innføring av kvitteringsordning.

«Vi mener at grunnlaget for å vurdere dette etter den gjennomførte piloten er for smalt. Dersom en kvitteringsordning skal innføres mener vi derfor det bør skje gjennom et utvidet prøveprosjekt. Prøveprosjektet må videre utformes slik at det også er mulig å evaluere hvordan det påvirker den instrumentelle tilliten til politiet, særlig blant minoriteter»