Etter Sivilombudets rapport: ­ – Kvinner i soning blir nedprioritert

Sivilombudet har varslet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel. – Rapporten tegner bildet av et systemproblem. Dette gjelder ikke kun Bredtveit fengsel, sier advokat Maria Hessen Jacobsen.

Advokat Maria Hessen Jacobsen. Foto: Eivind Senneset
Advokat Maria Hessen Jacobsen. Foto: Eivind Senneset

Sivilombudet besøkte Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i mars i år – og få dager etter, varslet sivilombud Hanne Harlem om kritiske og livstruende forhold ved fengselet i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. 

Nå foreligger Sivilombudets rapport fra besøket. Den dokumenterer uholdbare soningsforhold.

– Samlet sett viser våre undersøkelser at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit. Jeg er urolig for at forholdene ved Bredtveit fengsel reflekterer at det er bredere utfordringer i kriminalomsorgen som helhet, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Økt bruk av isolasjon

Rapporten viser en markant økning i bruken av tvangsmidler. I 2022 fattet Bredtveit fengsel tre ganger så mange vedtak om plassering på sikkerhetscelle (glattcelle og isolasjon fra andre mennesker) som i 2018. 

– Det er godt dokumentert at isolasjon kan bidra til alvorlige helseskader. Når innsatte isoleres på sikkerhetscelle kan dette bidra til å øke risikoen for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser, sier Hanne Harlem.

Sivilombud Hanne Harlem (Foto: Sivilombudet)

Flere av oppholdene på sikkerhetscelle gikk over mange dager. 

«Gjennomgående fremstod fengselets arbeid med å sikre at oppholdet på sikkerhetscelle ikke foregikk lenger enn strengt nødvendig, som svært mangelfullt. Én innsatt tilbrakte tre døgn på sikkerhetscelle uten madrass. Hun var kald, men måtte sove rett på betonggulvet. Kontrollen med de lange oppholdene på sikkerhetscelle fra overordnet organ, kriminalomsorgen region øst, var mangelfull», skriver Sivilombudet.

Det ble registrert en tyvedobling i antall selvskadingshendelser på Bredtveit fra 2018 til 2022 (fra 7 til 145 hendelser). I 2022 ble 22 prosent av alle selvmordsforsøk i norske fengsler registrert på Bredtveit, selv om de innsatte kun utgjorde to prosent av de som satt i fengsel i Norge.

Selvmord

Advokat Maria Hessen-Jacobsen, som mottok Rettssikkerhetsprisen i 2021 for sitt arbeid for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler, sier rapporten ikke er uventet og at den tegner et bilde av et systemproblem.

Sammen med advokatkollega Olaf Halvorsen Rønning, de arbeider begge i Elden, kommenterer hun rapporten i en pressemelding. 

– Dette gjelder ikke kun Bredtveit fengsel. Norsk kriminalomsorg har i en årrekke – under skiftende regjeringer – vært preget av for lite ressurser og mangel på ivaretagelse av menneskerettslige perspektiver, sier de.

I mars i år tok en kvinne livet sitt mens hun sonet på Bredtveit fengsel, og de to er bistandsadvokater for de etterlatte.

– Til tross for det høye antall selvmord i norske fengsler, har vi ingen tilfeller av at myndighetene er stilt til ansvar på denne måten. Kvinner i soning er en lite gruppe som gjennomgående blir nedprioritert. Gjennom en årrekke har det blitt varslet om at kvinner ikke beskyttes tilstrekkelig, får et dårligere arbeidstilbud og dårligere soningsforhold blant annet. Denne rapporten beskriver en grunnleggende svikt i ivaretakelsen av kvinnelige innsattes helse og rettigheter, sier de.

– Uakseptabelt

I et intervju med Juristen i forbindelse med Rettssikkerhetsprisen, sa Maria Hessen-Jacobsen at bruken av isolasjon i fengslene må kraftig ned

– Vi kan ikke la folk sitte innelåst 22 timer per døgn. Folk blir psykotiske av det, det er bare ikke greit. Og det uten at noen domstol har besluttet det eller at de har gjort noe galt inne i fengselet, sa hun.

I en pressemelding etter fremleggelsen av rapporten, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at det er iverksatt tiltak for å bedre forholdene for kvinnelige innsatte.

– Justis- og beredskapsdepartementet har allerede iverksatt flere tiltak for å rydde i regelverket rundt isolasjon og tvangsbruk i fengsel. Brudd på lover og retningslinjer i norske fengsler er uakseptabelt. Nå forventer vi at Kriminalomsorgsdirektoratet og den nye ledelsen på Bredtveit sørger for at det ryddes opp i praksis, sier Mehl.