Utdanningskomiteen: – Viktig å styrke den rettsvitenskapelige forskningen

– Merknaden fra flertallet er gledelig lesning, sier Juristforbundets president.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)
Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

I mars kom Regjeringens stortingsmelding «Utsyn over kompetansebehovet i Norge» – som peker på kompetansebehovene framover og redegjør for regjeringens tiltak. 

I en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité i april fremholdt Juristforbundet at jusstudiet er underfinansiert og at «studier i rettsvitenskap feilaktig oppfattes som enkle og billige å starte opp». 

Juristforbundets president Sverre Bromander møtte i høringen, der han advarte mot konsekvenser av for lite satsing på den juridiske utdanningen i Norge.

Nå er innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen klar – og den tar for seg rettsvitenskapen i sine merknader. Komiteens flertall viser blant annet til at digitalisering og ny teknologi reiser flere kompliserte juridiske problemstillinger. 

«For at offentlig sektor skal kunne bidra til å utvikle og ta i bruk digitale og teknologiske nyvinninger i sin tjenesteyting, er det viktig å styrke den rettsvitenskapelige forskningen på forvaltnings- og velferdsnivå. Flertallet peker på at kunstig intelligens har løftet en rekke nye problemstillinger, og både utdanningssektoren og myndighetene må ha et aktivt forhold til denne utviklingen, og sikre både rettssikkerhet og tillit til undervisnings- og vurderingssystemer», heter det.

Flertallet viser til at økt internasjonalisering, og koblingen mellom norsk rett og EØS-regler, har skapt et til dels uoversiktlig og fragmentert rettskildebilde. 

«Flertallet mener det er viktig å fortsette satsingen på forskning og utdanning med fokus på forholdet mellom norsk rett og internasjonal rett», skriver komiteen.

– Klare og tydelige uttalelser

Juristforbundets president Sverre Bromander er glad for at betydningen av rettsvitenskap trekkes frem. 

– Denne merknaden fra flertallet er gledelig lesning. Og den er viktig. Vi er veldig glade for at flertallet i komiteen kommer med så klare og tydelige uttalelser om viktigheten av å satse på juridisk forskning, sier han.

Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

– Her oppfatter vi at Stortinget nå, og basert på Juristforbundets påpekninger ved behandlingen av langtidsplanen for forskning og Utsynsmeldingen, deler oppfatningen av rettsvitenskapen må prioriteres fremover, sier han. 

Han forteller at Juristforbundet lenge har jobbet for å synliggjøre betydningen av rettsvitenskapelig utdanning og forskning for politikerne.

– Dette er veldig viktig for hele samfunnet. Lover er samfunnets ingeniørkunst. Stortinget styrer og regulerer samfunnet ved hjelp av lover og regler. Da er det særdeles viktig at lovgiver vet mest mulig om hvordan lovene de vedtar virker, både hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette er jo også nødvendig for at de skal få satt den politikken de ønsker ut i livet. Da er juridisk forskning helt avgjørende for å få den nødvendige kunnskapen, sier han.