Etter rapport om vold og overgrep: – Vi kan ikke gjøre det vanskeligere å anmelde

Sverre Bromander ber justisministeren legge bort utvalgsforslag om å fjerne adgangen til å få dekket advokatbistand for å vurdere om man skal anmelde vold og overgrep.  

Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Den nye omfangsstudien av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep ble denne uken lagt frem av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Det var dramatiske tall som ble presentert: én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og nesten halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

Les mer om undersøkelsen her

Juristforbundets president Sverre Bromander er blant dem som reagerer sterkt på det som fremkommer.

– Dette er skremmende høye tall. Det gjør virkelig vondt å se disse tallene, sier Bromander. 

Tillit til politiet og rettsvesenet

Til tross for økt rapportering av alvorlig vold, hadde politiet kjennskap til volden hos kun én av fem utsatte for voldtekt og hos om lag en tredjedel av utsatte for alvorlig fysisk vold, ifølge rapporten. Og tillit til helse- og rettsvesenet er lavere blant personer utsatt for alvorlig vold og overgrep, sammenliknet med personer uten slike erfaringer, heter det.

– Rapporten viser et bilde vi kjenner fra før, at tilliten til både politi og rettsvesen er høyt helt til man spør de som faktisk møter politiet og rettsvesenet. Da synker tallene betraktelig. Jeg forventer at våre justispolitikere i større grad vektlegger vurderingene til de som faktisk har opplevd hvordan dette virker, sier Bromander, som har yrkesbakgrunn fra politiet og blant annet har vært leder for Politijuristene. 

­– Mange av disse sakene skjer i private hjem. Vi har heldigvis kommet veldig langt fra den tiden hvor dette ble oppfattet som husbråk, og hvor politiet ble involvert mest fordi det forstyrret naboene. Men rapporten viser at vi fortsatt har en lang vei å gå, sier han.

Advokatbistand for å anmelde

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) pekte på flere tiltak og arbeid som er i gang da hun fikk overrakt rapporten fra NKVTS. Juristforbundets president ber i den forbindelse justisministeren om et umiddelbart tiltak – nemlig å legge bort et av forslagene fra det regjeringsnedsatte rettshjelpsutvalget (NOU 2020:5)

I dag har fornærmede rett til konsultasjon med advokat før forholdet anmeldes, men rettshjelpsutvalget foreslår å oppheve retten til dette i slike saker.

«Det finnes flere andre tilbud som skal gi bistand til overgreps- og voldsofre, blant annet krisesentre, overgrepsmottak og politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte. Utvalget anbefaler at disse tilbudene videreutvikles for å gi fornærmede i alvorlige straffesaker helhetlig bistand og støtte, i stedet for at retten til rettshjelp i disse sakene videreføres», skriver utvalget.

Bromander er kritisk til forslaget.

– Rapporten fra NKVTS gjør at jeg er svært bekymret over forslaget om å fjerne adgangen til å få dekket advokatbistand for å vurdere om man skal anmelde voldtekt, partnervold også videre. Denne rapporten viser at vi ikke kan gjøre det vanskeligere å anmelde, og jeg ber derfor statsråden skrinlegge det forslaget allerede nå.

Etterlyser større engasjement

Han mener tallene i rapporten bør vekke stort engasjement.

– Jeg skulle ønske denne rapporten hadde skapt like stort engasjement som det har gjort hos enkelte justispolitikere, og ikke minst hos politiet selv, når de oppfatter at tallene har dalt når det gjelder mindre alvorlig narkotikakriminalitet, og mulighetene for å straffeforfølge dette. Det er vanskelig å forstå at det engasjementet ikke gjenspeiles her. Disse tallene burde jo være grunnlag for mange ganger så stor bekymring, mener Bromander.