Rapport avdekker høy forekomst av vold og overgrep

– Omfanget er høyere enn vi hadde forventet og håpet på, sier forsker Maria Teresa Grønning Dale.

Maria Teresa Grønning Dale (Foto: NKVTS)
Maria Teresa Grønning Dale (Foto: NKVTS)

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

Tallene fremkommer i en ny nasjonal omfangsstudie av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep. Studien er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Dobling av rapportert omfang

Det er ni år siden forrige tilsvarende undersøkelse. Det rapporterte omfanget av noen former for vold, særlig mot kvinner og unge, øker fra 2014 til 2023. Vesentlig flere kvinner oppga å ha blitt voldtatt eller utsatt for alvorlig fysisk vold i 2023, og i aldersgruppen 18-29 rapporterte kvinner mer enn dobbelt så høy forekomst av voldtekt (19 %) som i 2014 (8 %).

– Omfanget av alvorlige typer vold og overgrep er høyt, og det er høyere enn vi hadde forventet og håpet på, sier Maria Teresa Grønning Dale, forsker ved NKVTS i en pressemelding.

Både kvinner og menn er utsatt for vold og overgrep, men kvinner er mer utsatt for gjentatt vold, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Menn er mer utsatt for enkelttilfeller av alvorlig fysisk vold der de ikke kjenner utøveren fra før, ifølge undersøkelsen.

Voldtekt og vold

14 % av kvinnene i studien har opplevd voldtekt ved makt og tvang minst én gang. Halvparten av kvinnene som var voldtatt, hadde blitt voldtatt før de fylte 18. Om lag halvparten hadde opplevd mer enn én voldtekt, og overgriperen var som regel kjent av offeret; ofte en partner, ekspartner eller venn, ifølge rapporten.

Nesten 40 % av deltakerne i studien oppga å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold - som for eksempel å bli slått med knyttet neve eller hard gjenstand, bli sparket eller banket opp. Langt flere menn (46 %) enn kvinner (29 %) hadde vært utsatt for alvorlig fysisk vold, men langt flere kvinner ble utsatt for gjentatte tilfeller av denne voldstypen. 

Tilliten til rettsvesenet

Til tross for økt rapportering av alvorlig vold, hadde politiet kjennskap til volden hos kun én av fem utsatte for voldtekt og hos om lag en tredjedel av utsatte for alvorlig fysisk vold. 

At hendelsene ikke oppleves alvorlig nok til å anmelde, er en hyppig rapportert årsak til ikke å anmelde. Mange kvinner rapporterer også skam- og skyldfølelse i forbindelse med seksuelle overgrep, eller at de er redde for at konsekvensene av å anmelde vil bli for belastende for dem selv eller dem rundt seg, ifølge rapporten. 

«Tillit til helse- og rettsvesenet, og til folk generelt, er lavere blant personer utsatt for alvorlig vold og overgrep, sammenliknet med personer uten slike erfaringer i livet», heter det.

– Studien viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med forebyggende virksomhet før samfunnet er trygt for alle, sier forsker og prosjektleder Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS.

Plan i løpet av året

Rapporten ble overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i dag.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.h.) mottok rapporten fra Maria Teresa Grønning Dale, forsker ved NKVTS og prosjektleder for studien (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)

– Regjeringen arbeider nå med en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen kommer i løpet av året. Den vil ta arbeidet mot vold et steg videre, styrke innsatsen og sørge for at vi tar tak i utfordringene som er. Derfor er denne studien så viktig, sier Mehl i en pressemelding.

– Samfunnet må bli bedre på å forebygge voldtekt. Regjeringen har nylig satt ned et voldtektsutvalg som blant annet ser på årsakene til voldtekt og hvorfor så få anmelder. Vi vil også legge frem forslag til samtykkelov.  I januar får vi en permanent partnerdrapskommisjon for å forebygge partnervold og partnerdrap, sier Emilie Enger Mehl.