Økning i saker der advokater mistenkes for å til­rette­legge for grov økonomisk kriminalitet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet beskriver utviklingen som bekymringsfull.

Illustrasjonsfoto (Foto: Norges Bank)
Illustrasjonsfoto (Foto: Norges Bank)

«Tilsynsrådet erfarer en økning i saker der det er grunn til å mistenke advokatene for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene. Tilsynsrådet har også eksempler på saker der det er grunn til å mistenke at advokaten bevisst medvirker til kriminaliteten», skriver Tilsynsrådet i sin årsrapport for 2021, som ble lagt frem forrige uke.

Felles for sakene er at advokatens oppdrag hovedsakelig består i å drive betalingsformidling via klientbankkonto.

«Den juridiske bistanden knyttet til transaksjonene fremstår som oppkonstruert», skriver Tilsynet – som ser på utviklingen som bekymringsfull.

Ifølge årsrapporten erfarer Tilsynsrådet også mindre grad av samarbeidsvilje fra enkelte advokater i undersøkelsen av slike saker.

«Som en konsekvens av en økning i antallet tilfeller der det er grunn til å mistenke at advokaten bevisst samarbeider med kriminelle miljøer, har Tilsynsrådet også erfart økt interesse fra andre myndigheter når det gjelder å få belyst konkrete forhold rundt advokatens klienter. Dette byr på vanskelige grensedragninger når det gjelder Tilsynsrådets taushetsplikt», heter det i årsrapporten.

Tilsynsrådet skriver også at «flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett» og varsler økt tilsynsaktivitet.

Men tilsynene er utfordrende. Det er både faktiske og rettslige problemstillinger vedrørende hvem som skal holdes ansvarlig i de større advokatforetakene og spørsmål om hvitvaskingslovens og taushetspliktens rekkevidde, ifølge Tilsynsrådet.