Riksrevisor: – Manglende åpenhet svekker tilliten til staten

Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av mangler ved arkivering og åpenheten i forvaltningen betegnes som sterkt kritikkverdig.

Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)
Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)

I 2017 leverte Riksrevisjonen en undersøkelse som avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i departementer og statlige etater. Nå har Riksrevisjonen sjekket om det er bedring å spore.

Det er fortsatt store mangler ved arkivering og åpenhet, viser den nye undersøkelsen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier resultatet er nedslående.

– I noen virksomheter har det blitt verre siden sist. Her må det ryddes opp i rutiner, praksis og kultur. Manglende åpenhet er selve oppskriften på svekket tillit til staten, sier han i en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet kritiseres for å i liten grad ha fulgt opp anbefalinger de fikk i 2017.

– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å sette i gang tiltak for veiledning og opplæring i offentleglova slik at den brukes riktig i statlig forvaltning. De har hatt flere år på å ta grep. Den manglende oppfølgingen er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

– Demokratisk problem

Undersøkelsen viser blant annet at intetsigende og like titler gjør at dokumenter er vanskelige å finne og at forhåndsunntak mot innsyn fortsatt er utbredt.

Riksrevisjonen peker på at praksisen kan bli et demokratisk problem i enkeltsaker.

– Dette fører til mindre offentlig debatt, medbestemmelse og demokratisk innsyn og kontroll i disse sakene. Det er sterkt kritikkverdig, sier Per-Kristian Foss.