Anke om å få rettslig prøving av sær­alders­grense i politiet ble forkastet

Lagmannsretten forkastet anke fra Politiets Fellesforbund.

Borgarting (Foto: Thomas Haugersveen)
(Foto: Thomas Haugersveen)

I fjor sommer avviste Oslo tingrett i en kjennelse en sak om praktisering av reglene for særaldersgrense, som Politiets Fellesforbund (PF) hadde anlagt mot Staten ved Justisdepartementet.

Saken gjaldt gyldigheten av beslutning fra Politidirektoratet om ansettelser i politidistriktene. 

Politiets Fellesforbund anket. I en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 19. februar blir anken forkastet. 

Hovedspørsmålene i saken, som er avvist, knytter seg til et brev fra Politidirektoratet i 2018 til landets politimestere, vedrørende tilsettingspraksis for en del lederstillinger.

I brevet ble det vist til at disse stillingene (på nivå 3 og 4), som tidligere ble lyst ut med en stillingskode som innebar særaldersgrense, skal utlyses med stillingskode som innebærer at de nå ikke går under særaldersgrensen. 

Politijuristene

Bakgrunnen for PODs beslutning var en henvendelse fra Juristforbundet ved Politijuristene til Statens pensjonskasse i 2017, hvor det ble reist spørsmål om hjemmel for bruk av stilling med særaldersgrense for lederstillinger på nivå 3 og 4. 

Politijuristene mente det var i strid med loven å lyse ut stillingene i stillingskoder som medfører særaldersgrense – fordi de mener disse stillingene ikke skiller seg ut fra øvrige lederstillinger i offentlig forvaltning og at de er verken mer fysisk eller psykisk belastende enn andre lederstillinger. 

For abstrakt til å prøves

Lagmannsretten skriver i sin kjennelse i februar at de i likhet med tingretten har kommet til at kravet til søksmålsgjenstand ikke er oppfylt og at brevet fra POD ikke er et vedtak som kan kjennes ugyldig av domstolene. 

«I den grad føringene gir konkrete utslag i et tilsettingsvedtak, kan disse vedtakene bringes inn for domstolene. Uansett mener lagmannsretten at føringene som fremgår av brevet er for abstrakte til at dette skal kunne prøves av domstolene», heter det i kjennelsen. 

«Rettstvister grunner seg ofte på ulik forståelse av rettsregler, men spørsmålet om hvordan rettsregler skal forstås, må retten ta stilling til som ledd i avgjørelsen av konkrete rettskrav, og kan ikke i seg selv gjøres til tvistegjenstand», skriver lagmannsretten og gjentar at det vil være eventuelle tilsettingsvedtak, der føringene har gitt konkrete utslag, som kan bringes inn for domstolene. Dermed blir anken fra Polities Fellesforbund forkastet.