Ledige konstitusjoner som statsadvokater

Oslo statsadvokatembeter

Søknadsfrist

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. 

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig to eventuelt tre konstitusjoner på inntil 6 mnd som statsadvokat med snarlig tiltredelse.

Statsadvokatembetet ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av en administrasjonssjef.Embetskretsen omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo og deler av Viken.  

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og evne til å videreutvikle statsadvokatrollen. Søkeren må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  i norsk. Det er ønskelig med bred påtaleerfaring. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig". CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Den høyere påtalemyndighet arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringens inkluderingsdugnad, dersom søkeren blir ansatt.

Embete som kst. statsadvokat lønnes i dag med kr 990 000,-  pr år. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om konstitusjonene kan rettes til embetsleder Lars Erik Alfheim telefon 22 98 13 00. Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no 

Søknad merkes med:  211023

Søknadsfrist er 22. september 2021

SØK HER