Ledig konstitusjon som statsadvokat ved Rogaland stats- advokatembeter

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat med snarlig tiltredelse og med varighet til 31. desember 2020.

Ledig konstitusjon som statsadvokat ved Rogaland stats- advokatembeter

Den Høyere Påtalemyndighet

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

 

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat med snarlig tiltredelse og med varighet til 31. desember 2020.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg åtte statsadvokatstillinger og 4,5 kontorstillinger. Embetskretsen omfatter Sør-Vest politidistrikt. Rogaland statsadvokatembeter har særskilt ansvar for saker med tilknytning til kontinentalsokkelen og Norges økonomiske sone.

Kontoret ligger sentralt i Stavanger sentrum.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, arbeidskapasitet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli bedt om at politiattest fremlegges.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Stilling som konstituert statsadvokat lønnes for tiden med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om embetet kan rettes til kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland på telefon 51 59 91 60. Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no ID: 181285

Søknadsfrist er 31. januar 2020.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021