Ledig konstitusjon som statsadvokat

Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter

Søknadsfrist

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat i inntil 1 år fra 1. januar 2021. Tilsetting i stillingen forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett for Den høyere påtalemyndighet blir vedtatt i Stortinget. 

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, ti regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 182 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet. 

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner. 

Rogaland statsadvokatembeter har kontor i Stavanger sentrum og har det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen i Sør-Vest politidistrikt. Embetet har særskilt ansvar for saker med tilknytning til kontinentalsokkelen og Norges økonomiske sone. Foruten fagledelse overfor politiet, påtaleavgjør statsadvokatene de alvorligste straffesakene i distriktet og irettefører saker for alle tre rettsinstanser. Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg 8 statsadvokatstillinger og 4,5 kontorstillinger.

Om stillingen

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat i inntil 1 år fra 1. januar 2021. Tilsetting i stillingen forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett for Den høyere påtalemyndighet blir vedtatt i Stortinget. 

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, samarbeidsevner, egnethet, integritet og utviklingsorientering. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformene. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli bedt om at politiattest fremlegges.

Rogaland statsadvokatembeter og Den høyere påtalemyndighet for øvrig, arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV, om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV, må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringen sin inkluderingsdugnad dersom søkeren blir ansatt.

Ved å søke på denne stillingen samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Stilling som konstituert statsadvokat lønnes for tiden med kr 990 000,- pr. år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland på telefon 51 59 91 60. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. 

SØK HER!