Ledig fast stilling som jurist (seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 
14.11.2021

Om stillingen

For en person med god juridisk kompetanse og teknologikunnskap er det ledig en fast stilling som jurist i sekretariatets juridiske enhet.
Ny lov om Etterretningstjenesten gir tjenesten mulighet til å drive tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, ofte kalt «TI». EOS-utvalget er pålagt å føre en løpende kontroll med TI. Løpende kontroll er en ny kontrollform, som vil stille helt nye krav til utvalget.
Planlegging, etablering og gjennomføring av kontroll av tilrettelagt innhenting vil utgjøre en vesentlig del av stillingen.EOS-tjenestene benytter seg av spesialiserte IKT-løsninger, som blir mer og mer avanserte. Disse må utvalget både forstå og benytte seg av for å utføre kontrolloppdraget.
I nært samarbeid med sekretariatets teknologiske enhet vil du være sentral i oppbyggingen av utvalgets kontroll av tilrettelagt innhenting. Arbeidet forutsetter høy grad av selvstendighet, initiativ og metodisk tilnærming. Du vil få rom for kreativitet og faglig utfoldelse, samt en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet mellom juss og teknologi. Interesse for tverrfaglig arbeid er derfor en forutsetning.
Den som ansettes vil måtte opparbeide seg kunnskap om E-tjenestens informasjonssystemer og deres rettslige rammeverk. I det daglige vil du sørge for utredning, fremdrift og kvalitetssikring av den nye kontrollformen, samt bidra til samordning med utvalgets etterfølgende kontroll.
 

Søknadsfrist: 14. november 2021

Ledig fast stilling som jurist (seniorrådgiver)

EOS-Utvalget

 

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, etablere og gjennomføre kontroll av TI.
  • Tilrettelegge for og veilede utvalget og sekretariatet i TI-kontrollen.
  • Bidra til samordning av utvalgets kontrollformer. 
  • Behandle saker som faller inn under utvalgets kontroll av TI.
  • Noe saksbehandling innenfor juridisk enhets øvrige portefølje.

Kvalifikasjonskrav

  • Master i rettsvitenskap eller cand. jur. med gode resultater.
  • Minst fem års juridisk arbeidserfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

Utdanning og/eller arbeidserfaring innen skjæringsfeltet mellom juss og teknologi er sterkt ønskelig. Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med teknologer, samt kunnskap om kommunikasjonsteknologi og IT-systemer er også en fordel. Du bes om å beskrive dine eventuelle erfaringer med og kunnskap om teknologi i søknaden.

Det vil også bli lagt vekt på din samfunnsforståelse, sans for systematikk, helhetsblikk, skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt din personlige egnethet. Vi ser etter deg som har følgende personlige egenskaper:

  • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.
  • Evne til å arbeide strukturert og langsiktig.
  • God rolleforståelse og høy integritet.

Om oss

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Utvalget kontrollerer også andre sivile og militære enheter som faller innenfor kontrollområdet, bl.a. Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking eller mangelfull behandling av klareringssaker.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: Juridisk enhet, Teknologisk enhet og Administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet. Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Stillingen er innplassert som seniorrådgiver og lønnes etter kvalifikasjoner og erfaring innenfor et lønnsspenn fra kr 650 000 til kr 850 000. 

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til juridisk enhetsleder Silje Hanssen på telefon 21 62 39 33 eller 450 367 72.

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021