Konstitusjon som statsadvokat

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Søknadsfrist
 
Om stillingen
Ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat i seks måneder fra 01.07.22 til og med 31.12.22.
Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet samt evne og vilje til faglig utvikling. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Det bes opplyst om søker behersker begge målformer.
Den som tilsettes må finne seg i de bestemmelser som måtte bli truffet med hensyn til eventuelle endringer i embetskretsene og de endringer i arbeidsoppgaver og ansvar som måtte følge av slike.
Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig".
CV, attester og vitnemål skal følge søknaden. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.
Søknadsfrist: 15. mai 2022

 

Den høyere påtalemyndighet

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet.  

Om Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Troms og Finnmark statsadvokatembeter blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg fem statsadvokatstillinger og tre kontorstillinger. Embetskretsen omfatter Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt samt ansvarsområdet til Sysselmesteren på Svalbard. Embetet har i tillegg et særskilt ansvar for straffesaker som gjelder overtredelser av havressurslovgivningen. Kontoret ligger sentralt i Tromsø.

Vi tilbyr

  • embetet som konstituert statsadvokat lønnes i dag med kr kr 990 000 pr år
  • medlemskap i statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • fleksible arbeidstidsordninger

Spørsmål om embetet kan rettes til konstituert førstestatsadvokat/embetsleder Hugo Henstein, tlf. 77 66 00 70

Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. 

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Arbeidsgiver: Den høyere påtalemyndighet

Kommune: Alta Balsfjord Bardu Berlevåg Båtsfjord Deatnu - Tana Dielddanourri - Tjeldsund Dyrøy Gamvik Gratangen Guovdageaidnu -  Kautokeino Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Hammerfest Harstad - Hárstták Hasvik Ibestad Karlsøy Kvæfjord Kvænangen Kárášjohka - Karasjok Vis alle

Omfang: Heltid

Varighet: Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted: Elvegata 2, 9008 Tromsø

SØK HER