Konstitusjon som statsadvokat

Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Søknadsfrist

Ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter er det ledig konstitusjon som statsadvokat i ett år fra 1. januar 2021. 

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 182 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter er det ledig konstitusjon som statsadvokat i ett år fra 1. januar 2021.  Tilsettingen forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett for Den høyere påtalemyndighet blir vedtatt i Stortinget.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg tre statsadvokatstillinger og tre kontorstillinger. Embetskretsen omfatter Innlandet politidistrikt. 

Kontoret ligger sentralt på Hamar. 

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra strafferettspleie og påtalearbeid er en fordel. Det stilles krav til lederegenskaper. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste. 

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Embete som konstituert statsadvokat lønnes med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %. 

Riksadvokatembetet og Den høyere påtalemyndighet forøvrig arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad, og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning inkluderingsdugnaden dersom søkeren blir ansatt.

Spørsmål om embetet kan rettes til førstestatsadvokat Arne I. Dymbe på telefon 62 53 42 40. Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Søknad merkes med: ID 196257

SØK HER!