Konstitusjon som statsadvokat

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
01.04.2020

Ved Nordland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat i seks måneder med tiltredelse etter nærmere avtale.

Konstitusjon som statsadvokat

Nordland statsadvokatembeter

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Nordland statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som statsadvokat i seks måneder med tiltredelse etter nærmere avtale.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg tre statsadvokatstillinger og tre kontoransatte. Embetskretsen omfatter Nordland politidistrikt.

Kontoret ligger sentralt i Bodø sentrum.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, arbeidskapasitet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli bedt om at politiattest fremlegges.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Stilling som konstituert statsadvokat lønnes for tiden med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om konstitusjonen kan rettes til førstestatsadvokat Geir Fornebo på

telefon 90 54 23 20 eller statsadvokat Erik Thronæs på telefon 91 53 94 55.

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020