Konstitusjon som førstestatsadvokat/ embetsleder

Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter

Søknadsfrist

Ved Nordland statsadvokatembeter er det ledig konstitusjon som førstestatsadvokat/embetsleder i inntil ett år fra 1. februar 2021

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 182 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Nordland statsadvokatembeter er det ledig konstitusjon som førstestatsadvokat/embetsleder i inntil ett år fra 1. februar 2021. Ved evt. internt opprykk kan det bli ledig konstitusjon som statsadvokat i samme periode. Nordland statsadvokatembeter skal i tillegg styrkes med en ekstra konstituert statsadvokat i 2021 og det er derfor også ledig en konstitusjon i ett år fra 1. januar 2021. Sistnevnte konstitusjon kan bli delt opp. Tilsettingene forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett for Den høyere påtalemyndighet blir vedtatt i Stortinget.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg tre statsadvokatstillinger og tre kontorstillinger. Embetskretsen omfatter Nordland politidistrikt.

Kontoret ligger sentralt i Bodø.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra strafferettspleie og påtalearbeid er en fordel. Det stilles krav til lederegenskaper. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Embete som kst. førstestatsadvokat lønnes med kr 1 276 000 pr år, embete som konstituert statsadvokat lønnes med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Riksadvokatembetet og Den høyere påtalemyndighet forøvrig arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad, og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning inkluderingsdugnaden dersom søkeren blir ansatt.

Spørsmål om embetet kan rettes til kst. førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg på telefon 75 51 95 50. Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no 

Søknad merkes med: ID 196237

SØK HER!