Jurister til legalitetskontroll av de hemmelige tjenestene

EOS-utvalget

Søknadsfrist
 
Vi har ledig to faste stillinger.
 
Om oss
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Utvalget kontrollerer også andre sivile og militære enheter som faller innenfor kontrollområdet, bl.a. Sivil klareringsmyndighet og Etterretningsbataljonen.
Søknadsfrist: 22.05.2022
 
Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking.
EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: Juridisk enhet, Teknologisk enhet og Administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.
Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.
 

 

Om stillingene

For deg med god juridisk kompetanse er det ledig fast stilling som jurist i sekretariatets juridiske enhet. Stillingene byr på utfordrende oppgaver innenfor et bredt juridisk fagfelt. Arbeidet er variert og spennende innenfor grenseflatene mellom teknologi, samfunnsvitenskap, politikk og juss.

Sakene utvalget behandler berører juridiske fagfelt som personvernrett, straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, politirett og konstitusjonell rett.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av enkeltsaker og klagesaker.
 • Utredningsarbeid og annen faglig forberedelse av utvalgets møter.
 • Forberedelse av utvalgets inspeksjoner.

Du vil få oppgaver innenfor hele juridisk enhets portefølje, men med hovedvekt på enkeltområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller cand. jur. med meget gode resultater.  
 • God arbeidskapasitet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • For stillingene kreves minst 2 års juridisk arbeidserfaring ved tiltredelse. For innplassering som seniorrådgiver kreves lang og relevant arbeidserfaring, samt evne til å utføre arbeid særlig selvstendig.

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap om eller erfaring fra ett eller flere av følgende områder er ønskelig:

 • Politi- og påtalerett.
 • Etterretning og / eller sikkerhet.
 • Forsvarets virksomhet.
 • Kontroll- / tilsynsarbeid.

Du bes om å beskrive dine eventuelle erfaringer fra eller kunnskap om ovennevnte i søknaden.

Foruten gode juridiske kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på din samfunnsforståelse, interesse for og erfaring med skjæringsfeltet mellom juss og teknologi, samt personlig egnethet. Vi ser etter deg som har følgende personlige egenskaper:

 • God rolleforståelse og høy integritet.
 • Fleksibel, initiativrik, strukturert og grundig.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre jurister og ulike faggrupper.

Vilkår

For stillingene gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingene. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Stillingene vil bli innplassert som enten rådgiver(e) eller seniorrådgiver(e), avhengig av kompetanse og erfaring. Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring innenfor et lønnsspenn fra kr 560 000 til kr 650 000 (rådgiver) og 620 000 til 820 000 (seniorrådgiver).

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad sendes via denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 22. mai 2022.

Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven og i utvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger til Stortinget.

For øvrig informasjon om utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Spørsmål om stillingene

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til juridisk enhetsleder Silje Hanssen på telefon 21 62 39 33 eller 450 367 72.

Søknadsfrist: 22. mai 2022

Arbeidsgiver: EOS-utvalget

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (2 stillinger)

Varighet: Fast

SØK HER