Jurist til Pensjonsavdelingen

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
16.08.2020

Vi styrker det juridiske miljøet

Jurist til Pensjonsavdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig og erfaren jurist til internasjonal juridisk seksjon i Pensjonsavdelingen.

Internasjonal juridisk seksjon har ansvaret for internasjonale trygderettslige spørsmål og medlemsskapsreglene og generelle juridiske spørsmål i folketrygden, slik som regelverk knyttet til trygdemisbruk.

Ansvarsområder

Som jurist i Internasjonal juridisk seksjon vil du arbeide med alle regelverkene som ligger til seksjonen, men med mulighet til fordypning innen enkelte av fagområdene. Du vil blant annet arbeide med regelverket om medlemskap og pensjoner i folketrygden og bilaterale trygdeavtaler, også i relasjon til EØS-rettslige problemstillinger. Det vil også være mulighet for å representere departementet i forskjellige internasjonale fora. I tillegg til de juridiske oppgavene som lov- og utredningsarbeid, vil du også håndtere andre oppgaver under avdelingens ansvarsområder relatert til departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse.

Du vil også kunne få mulighet til å bidra i sekretariatet til lovutvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Lovutvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området. Utvalget skal blant annet se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de trygdekoordineringsinstrumentene som Norge er bundet av. Utvalget skal etter planen levere sin rapport sommeren 2021.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med meget gode resultater
 • Relevant erfaring med juridiske spørsmål på trygdeområdet
 • Erfaring med lov- og forskriftsarbeid er en fordel
 • Erfaring med juridiske spørsmål innen EØS-retten
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeidsevner
 • Du er analytisk, strukturert og jobber selvstendig
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Du trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, evner å tenke helhetlig og bidra inn i tverrfaglige sammenhenger

Vi tilbyr

 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelig kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling som seniorrådgiver, lønnsspenn kr 650 000–750 000 avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. 
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen
 • Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Departementet vil svare på krav om unntak fra den offentlege søkerlisten før den blir offentliggjort.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Anne-Louise Resberg på telefon 22248743.

Ilja C. Hendel

pc og løve

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 tilsatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen. Avdelingen har ansvaret for folketrygdens pensjonssystem, de offentlige tjenestepensjonsordningene, avtalefestet pensjon, ulike lovfestede tidligpensjonsordninger, personskadetrygdene og samordningsregelverket. I tillegg har avdelingen ansvaret for folketrygdens yrkesskadeytelser, forskuttering av barnebidrag, juridiske problemstillinger som gjelder folketrygden og internasjonale trygderettslige spørsmål.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021