Jurist - seniorrådgiver

LOGO BUFDIR
Søknadsfrist: 
23.01.2019

Sterkt juridisk miljø søker ny kollega innen arbeidsrett

Jurist - seniorrådgiver

BUFDIR

Arbeidsområder

Arbeidsrettsavdelingen i Bufdir skal sikre at Bufdir og Bufetat til enhver tid er oppdatert på og overholder gjeldende regler og avtaleverk. Vi jobber med arbeidsrettslige spørsmål på strategisk nivå av stor betydning for vår store og sammensatte etat, og trenger nå å styrke laget vårt med 1-2 nye kollegaer. Vi ser etter deg med tung kompetanse innen arbeidsrett, som har god kjennskap til regelverk i statlig forvaltning. Hos oss vil du kunne få bryne deg på et bredt spekter av spennende juridiske oppgaver, fra å gi veiledning til etaten på personalområdet i enkeltsaker og prosjekter, bistå BLD og regjeringsadvokaten innenfor fagområdet, gi bistand til etaten i omstillingsprosesser, delta i drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, arbeide med varslingssaker etter arbeidsmiljøloven, og utarbeide strategiske dokumenter innenfor vår portefølje.

Vi tror du vil trives hos oss dersom du liker å ha en travel og variert hverdag, der du primært jobber på et strategisk nivå med overordnede rammer og prinsipielle vurderinger. Kollegaene som gleder seg til å ta i mot deg er en kompetent gjeng med jurister og samfunnsvitere, som er lokalisert både i Oslo og Tønsberg. Vi har en bred portefølje av oppgaver innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett, i tillegg til at ansvaret for å utvikle personvernområdet ligger til avdelingen. 

Eksakte arbeidsoppgaver vil tilpasses utfra din bakgrunn, men dette er eksempler på oppgaver du vil kunne få jobbe med hos oss:

 • Gi rådgivning og veiledning innen arbeidsrettslige spørsmål, både innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett
 • Behandle varslingssaker
 • Behandle klager etter statsansatteloven og etatens personalreglement
 • Gjennomføre opplæring for etatens regioner innen avtale- og regelverk
 • Delta i drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen 
 • Representere etaten i forliksrådssaker, og samarbeide med regjeringsadvokaten i rettssaker og rettsmeklinger
 • Bistå i etatens omstillingsarbeid
 • Utarbeide og revidere styrende dokumenter innen våre arbeidsområder

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

For å lykkes i stillingen, er det nødvendig at du har

 • cand.jur. eller master i rettsvitenskap, gjerne med arbeidsrett i fagkretsen
 • solid arbeidserfaring fra statlig forvaltning, innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett
 • meget god kjennskap til statlig lov- og avtaleverk

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med veiledning og bistand i omstillingsprosesser.

Hva slags person ser vi etter?

Du

 • er strategisk anlagt, og trives med å jobbe på et overordnet nivå
 • er selvstendig, og trives med å drive frem prosesser og saker på egenhånd
 • jobber effektivt, samtidig som du klarer å levere med god nok kvalitet 
 • er god til å rådgi og veilede, og viser godt juridisk skjønn og høy integritet i dine vurderinger
 • uttrykker deg presist og tydelig både skriftlig og muntlig
 • er fleksibel, og er komfortabel med å bistå kollegaene dine utenfor egne arbeidsområder ved behov

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

 • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som 1364 seniorrådgiver med lønn fra kr 600 000 - 790 000 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

 

 

Om arbeidsgiveren

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å

fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

SØK HER !

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019