Jurist. Rådgiver/seniorrådgiver

LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
Er du jurist og vil være med å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet?

Jurist. Rådgiver/seniorrådgiver

Vil du være med å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet, med mulighet for å utvikle en stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt? Har du lyst til å bidra til en forsvarlig avvikling av atomanleggene i Norge? Vil du bidra til å redusere radioaktiv forurensning?

Norge har to forskningsreaktorer som begge skal avvikles. Avviklingen, som vil pågå over flere tiår, skal skje innenfor rammen av atomenergiloven og forurensingsloven og vil reise nye juridiske problemstillinger. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.

Seksjon forurensning og dekommisjonering har ansvar for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet forurensning fra petroleumsvirksomhet, prosessindustri, deponier, sykehus og forskning. Andre oppgaver er forvaltningsoppgaver og består i år vurdere juridiske problemstillinger etter atomenergiloven, samt føre tilsyn med at avvikling og opprydding av de nukleære anleggene i Norge gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi er et spennende tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi skal styrke vår juridiske kompetanse og søker derfor to jurister til vårt hovedkontor på Østerås i Bærum.  

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning etter forurensningsloven og atomenergiloven, herunder regelverksarbeid, søknadsbehandling, tilsyn, og oppgaver knyttet til seksjonens øvrige arbeid på det nukleære området, inkludert sikkerhet, lagring og sluttdeponering av brukt brensel og annet radioaktivt avfall
 • Oppgaver knyttet til forvaltning av transport av radioaktivt materiale og radioaktivt avfall
 • Utvikle saksbehandling og tilsyn, kvalitetssikre anvendelsen av regelverk og bidra til å utforme innstillinger til konsesjon til regjeringen etter atomenergiloven
 • Bidra i utformingen av en sanksjonspolitikk for DSA
 • Bidra til vår rolle som fagmyndighet etter plan- og bygningsloven/KU-forskriften
 • Vurdere rettslige spørsmål knyttet til forvaltningen av forurensningsregelverket, og bidra i saksbehandlingen, i utredningsspørsmål og ved andre typer forvaltningsoppgaver
 • Oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen
 • Utstrakt samarbeid med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer, særlig mot IAEA og OECD NEA 

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

 • er en dyktig jurist; har cand.jur. eller master i rettsvitenskap 
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel om du har:

 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • kunnskap om og erfaring med forvaltning etter atomenergiloven og/eller forurensningsloven
 • erfaring fra juridisk utredningsarbeid og/eller regelverksutvikling
 • erfaring fra internasjonalt arbeid
 • erfaring med strålevernloven

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er grundig, selvstendig og ansvarsfull
 • jobber effektivt, ser løsninger og har god gjennomføringsevne
 • er en lagspiller som ser verdien av å dele kunnskap og erfaring   

Vi tilbyr

 • en faglig utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • lønn etter Statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver kr 530.000 -700.000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid 

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Har du spørsmål om stillingen?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside www.dsa.no. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021