Jurist (rådgiver/ førstekonsulent) i Same- og minoritetspolitisk avdeling

Søknadsfrist: 
26.04.2021
Har du lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom jus og politikk på et spennende og variert område?

Jurist (rådgiver/ førstekonsulent) i Same- og minoritetspolitisk avdeling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Om stillingen

Har du pågangsmot, liker teamarbeid og er interessert i urfolks- og minoritetsrettigheter? Da håper vi at du vil bli vår kollega i avdelingens gruppe på åtte personer som arbeider med juridiske saker.

Same- og minoritetspolitisk avdeling har 17 medarbeidere. Vår oppgave er å gjennomføre og følge opp regjeringens mål på politikkområdet for samer og nasjonale minoriteter. Avdelingen har et godt tverrfaglig miljø og du vil få mulighet til å samarbeide tett både på tvers av avdelingen og med andre departement. For tiden jobber vi blant annet med lovregler for å ivareta de samiske språkene og arealsaker i samiske områder.

Vi tror dette er en spennende jobb for deg som ønsker å bruke din juridiske kompetanse for å jobbe med urfolks og nasjonale minoriteters rettigheter.

Du får jobbe med

Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og jus, jobbe sektorovergripende og med et internasjonalt tilsnitt. Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • lov- og regelverksutvikling
 • juridiske problemstillinger innenfor et bredt fagfelt, blant annet innen menneskerettigheter, folkerett, tingsrett og forvaltningsrett
 • informasjonsinnhenting, analyse og oppfølging av vedtatt politikk
 • kontakt med Sametinget og interesseorganisasjoner i Norge, nordiske kollegaer og internasjonale organisasjoner
 • veiledning og bistand til andre departementer og koordinering av arbeid innenfor departementsfellesskapet

I stillingen vil du få et selvstendig ansvar for fremdrift, involvering og forankring ved saksbehandling og i egne prosjekter. Du vil få mulighet til å jobbe med en rekke ulike typer saker under gruppens saksfelt og ellers bidra der avdelingen har behov. Det er rom for å tilpasse oppgaver etter din kompetanse og interesse.

I rollen som sekretariat for politisk ledelse kreves det kvalitet og god evne til formidling, både skriftlig og muntlig, for å ivareta de samfunnsinteresser avdelingen jobber med. Noen av arbeidsoppgavene har korte tidsfrister.

Det krever god rolleforståelse å balansere faglige og politiske interesser, samt etablere gode relasjoner i dialog med andre departement og interesseorganisasjoner. Stillingen kan innebære noe reisevirksomhet.

Vi søker deg som har 

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Normalt kreves 3 års erfaring for stilling som rådgiver
 • Nyutdannede med særlig relevante fordypningsemner vil kunne komme i betraktning som førstekonsulent
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

I tillegg er det ønskelig at du

 • har relevant kunnskap om forvaltningsrett, tingsrett, menneskerettigheter og folkerett
 • har interesse for og kunnskap om fagfeltet, herunder kunnskap om samisk språk og kultur
 • har gode engelskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • har erfaring fra saksbehandling fra departement, offentlig sektor eller fra fagområdet for øvrig
 • er strukturert og målbevisst i din arbeidsutførelse
 • har gode analytiske ferdigheter og evne til læring
 • er en lagspiller som samarbeider godt med andre
 • har gode relasjonelle ferdigheter
 • har stor kapasitet og evner å håndtere stort arbeidspress i perioder  
 • har forståelse av rollen som ligger i å være sekretariat for politisk ledelse

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål, karakterer og attester som legges ved søknaden din. Søknaden må skrives på norsk og bør inneholde kortfattet beskrivelse av arbeidserfaring (ansvar og oppgaver) og resultater du mener er relevante for stillingen.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes fra kr 490 000 - 590.000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.  

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke  uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-virksomhet vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Marit Aaberg, tlf: 22 24 72 15 eller ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard, tlf: 22 24 70 31.

SØK HER

 

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse.

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Same- og minoritetspolitisk avdeling har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), skogfinner og romanifolket/tatere.

Avdelingen følger også opp departementets mål om arbeide for helhet og sammenheng i politikken overfor samer og nasjonale minoriteter på tvers av sektorer og forvaltningsområder. Avdelingen bistår departementene i kontakten med Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021