Jurist med interesse for energi-, miljø- og vassdragsrett (2)

LOGO NVE
Søknadsfrist: 
21.09.2020

Ved juridisk seksjon i NVE er det ledig 2 faste stillinger. Hos oss vil du få yte juridisk bistand innenfor et bredt spekter av NVEs ansvarsområder, som konsesjoner, samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, beredskap, flom, skred, arealinngrep, klima og energimerking/energibruk. Vi jobber i tillegg med regelverksutvikling innenfor NVEs ansvarsområder med hovedvekt på forvaltnings- energi-, miljø- og vassdragsrett. EU/EØS-rett er også en del av vårt arbeid. I seksjonen er vi i dag 11 jurister. 

Jurist med interesse for energi-, miljø- og vassdragsrett (2)

NVE, Juridisk seksjon

Arbeidsoppgaver

 • juridisk arbeid i organisasjonen med utvikling av regelverk, tolkning og anvendelse av regelverk med mer
 • sentrale rettsområder for juridisk seksjon er energi- og vassdragsrett, forvaltningsrett, miljørett/naturmangfold, plan- og bygningslovgivningen, sikkerhet/beredskap, EU/EØS-rett og annet regelverk tilknyttet NVEs ansvarsområder 

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Kvalifikasjoner

 • det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • kunnskap om eller erfaring fra relevante rettsområder, gjerne fra flere av NVEs forvaltningsområder
 • gjerne kjennskap til plan- og bygningslovgivningen, ekspropriasjon/ jordskiftelovgivningen, immaterialrettslovgivningen, sikkerhetslovgivningen eller IKT-rett/digitalisering
 • kunnskap om eller interesse for IKT og digitalisering
 • kjennskap til offentlig forvaltning 
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeidsorientert og er en lagspiller, men kan også jobbe selvstendig
 • Du bidrar aktivt til det faglige og sosiale fellesskapet
 • Du har evne til nytenking og strukturert arbeid
 • Du har god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • Du har et meget godt skjønn og god rolleforståelse
 • Du er god til å kombinere juss og andre aktuelle fagfelt
 • Du er god til å drive prosesser
 • Du er analytisk, nysgjerrig og lærevillig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver 
 • Godt sosialt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken 
 • Fleksibel personalpolitikk
 • Mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).  
 • Stillingene lønnes som førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver etter det offentlige regulativ i f.t. kr 460.000 – 700.000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktinformasjon:

 • Seksjonssjef Anne Rogstad - 992 31 686
 • HR-kontakt Katrhine Berg Nilsen - 413 32 165 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020