Jurist i fast stilling

LOGO Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019

Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

Jurist i fast stilling

Kompetanse Norge

Om stillinga

Seksjon for Prøveforvaltning har ledig en fast stilling som juridisk rådgjevar/seniorrådgjevar. Stillinga er ledig omgåande.

Seksjon for Prøveforvaltning er ein av tre seksjonar i avdeling for læreplan og prøver.

Seksjon for Prøveforvaltning driftar, utviklar og kvalitetssikrar gjennomføringa av Statsborgarprøva, samfunnskunnskapsprøva og norskprøva for vaksne innvandrarar. Seksjonen har også ansvaret for læringsressursar i forbindelse med læreplan for 50 timer samfunnskunnskap. Seksjonen skal bidra til at prøvene vert gjennomført på ein god måte, held høgt fagleg nivå, og at dei vert kjent i samfunnet. Les meir om kva vi jobbar med.

Arbeidsoppgåver

 • delta i planlegging, koordinering og oppfølging av seksjonen sine oppgåver og ansvarsområde, særleg arbeidet retta mot forvaltninga av prøveadministrasjonen
 • utredningsarbeid, høyringsutsegn og innspel til regelverksendringar
 • utarbeide informasjon til ulike målgrupper
 • støtta i anskaffingar
 • saksbehandling
 • juridisk støttespelar for avdelinga
 • samarbeide med eksterne etatar og samarbeidspartnarar
 • andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar

Vi krev:

 • Juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitskap
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk, og erfaring frå å skrive faglege rapportar, notat eller fråsegn
 • fleire års relevant erfaring innan to eller fleire av dei arbeidsoppgåvene som er nemnde ovanfor
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å jobbe sjølvstendig
 • god teknisk forståing og erfaring med bruk av digitale verktøy

Det er ein fordel med:

 • kjennskap til relevant regelverk, for eksempel introduksjonsloven med tilhøyrande forskrifter
 • kjennskap til personvern
 • erfaring med anskaffingar, kontraktar og avtaler
 • erfaring med utredningsarbeid, og analysar
 • kjennskap til saksbehandling og offentleg forvaltning

Vi ønskjer at du:

 • har engasjement og initiativ
 • arbeider resultatorientert og er analytisk
 • arbeider sjølvstendig og utviklar kreative løysingar
 • er god til å samarbeide
 • er fleksibel og målretta

Vi vil leggje vekt på at du er personleg eigna for stillinga.

Vi tilbyr

 • lønsplassering etter kompetanse:
  • Rådgjevar/seniorrådgjevar med ei årslønn mellom kroner 524 200,- og 646 700,-
  • For særskilt godt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast
 • fleksibel arbeidstid
 • godt tilrettelagte nye lokale i Oslo sentrum
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og moglegheit for bustadlån, til dette vert det trekt 2% av lønna til lovfesta innskot

Vi legg vekt på mangfald, og oppfordrar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke utan omsyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er ei IA-verksemd. Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkarlista, jf. offentleglova § 25. Søkarane vil i tilfelle bli informerte om dette på førehand.

Kontaktperson

Navn: seksjonsleiar Brikt Sagbakken

E-post: brikt.sagbakken@kompetansenorge.no

Telefon: 23 38 13 33

Om Kompetanse Noreg

Gode ordningar for læring gjennom hele livet er eit vilkår for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Noreg jobbar for å heve vaksne sin kompetanse slik at flest mogeleg har den kompetansen arbeidslivet treng. Kompetanse Noreg er direktoratet for kompetansepolitikk under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontor i Oslo, Bergen og Tromsø.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019