Juridisk rådgiver med interesse for konkurranserett/ markedsregulering

LOGO SJT
Søknadsfrist: 
26.05.2019

En av våre juridiske rådgivere har gått over i en annen stilling internt, og vi søker nå hans etterfølger til vår avdeling for markedsovervåking.

Juridisk rådgiver med interesse for konkurranserett/ markedsregulering

Statens jernbanetilsyn

Avdelingen består av seks ansatte og har ansvar for tilsyn med at aktørene i markedet etterlever de sektorspesifikke reglene om konkurranse og markedsadgang. Tilsynet behandler også klager fra aktører som mener seg forskjellsbehandlet. Formålet med markedsovervåkingen er å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Rammevilkårene i jernbanesektoren er i stadig endring som følge av utviklingen i EU mot et felles europeisk jernbanemarked. Det er en sentral oppgave for avdelingen å arbeide med implementering av regelverk som følge av den fjerde jernbanepakke og jernbanereformen (markedsåpning). Vi vil også ha en aktiv rolle for å følge med på pågående konkurranseutsetting av jernbanetransporten.  Avdelingen samarbeider tett med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU og deltar aktivt i EU-fora i regi av EU-kommisjonen.

Hovedarbeidsområder i stillingen vil omfatte juridisk saksbehandling og kvalitetssikring på avdelingens arbeidsområder, klagesaksbehandling/saker på avdelingens initiativ, og deltakelse i regelverksutvikling. Det vil også være aktuelt å delta som representant i internasjonale samarbeidsmøter. Du vil samarbeide tett med kollegaer innad i avdelingen,  med vår avdeling for Regelverk og internasjonalt, og eksternt med jernbanemyndigheter og aktører, samt søsterorganisasjoner internasjonalt.

Arbeidsoppgaver
 • Håndheving og saksbehandling: 
  • behandle klager fra aktører over tilgangsvilkår og konkurranseforhold og saker som avdelingen tar opp av eget initiativ. 
  • utarbeide høringssvar og påpekninger til andre myndigheter 
 • Regelverksarbeid: 
  • lede eller delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder påvirke i EUs regelverksprosesser
  • utvikling av nasjonalt regelverk og gjennomføring av EU/EØS-rettsakter
 • Veiledning og dialog med aktører: 
  • bidra til at aktørene gjøres kjent med regelverket gjennom ulike veiledningsaktiviteter
 • Utredning: 
  • juridiske utredninger knyttet til tilgangen til og konkurranseforholdene i jernbanemarkedene
 • Kvalitetssikring: 
  • juridisk kvalitetssikring av arbeidet som hører inn under avdelingens arbeidsområde
 • Internasjonalt arbeid: 
  • delta i internasjonale aktiviteter som hører inn under avdelingens ansvarsområde, herunder delta i ulike samarbeidsfora for markedsovervåkingsorgan i Europa 

Noe reiseaktivitet må påregnes, hovedsakelig i forbindelse med deltakelse i EØS-arbeid. Inntil 1-2 reiser av 1-2 dagers varighet i mnd. 

Kvalifikasjoner
 • juridikum/master i rettsvitenskap, gjerne med emnefag i konkurranserett, og med gode resultater
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra lignende reguleringsmyndighet/tilsyn/departement/direktorat, eller advokat- og konsulentbransje
 • ønskelig med erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • regelverksutvikling
  • internasjonalt arbeid
 • sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • generelt god IT-kompetanse 

 Vitnemål og attester vedlegges søknaden 

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig miljø      
 • initiativrik med god gjennomføringsevne 
 • god evne til analytisk tenking  
 • jobber selvstendig, målrettet og strukturert
 • må trives med nybrottsarbeid 
Vi tilbyr
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne og sentrale kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr 550 000 - 820 000 ,- Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 

SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering og etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål, ifm. Regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt. 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020