Juridisk rådgiver - engasjement til 2024

LOGO Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021

Er du interessert i EU-rett og konkurranse i regulerte markeder? Har du lyst til å være med å utvikle praksis på et nytt rettsområde?

Juridisk rådgiver - engasjement til 2024

Statens Jernbanetilsyn

Vi i Statens jernbanetilsyn er på jakt etter en flink, engasjert og lærevillig jurist til vår avdeling for markedsovervåking (MOV). Vi ser etter deg som er faglig trygg, trives med å løse kompliserte juridiske spørsmål og har gode samarbeidsevner.

Hos oss vil du få spennende oppgaver knyttet til oppfølging av de sektorspesifikke reglene om konkurranse på like vilkår og markedsadgang i jernbanesektoren. Vi behandler klager fra markedsaktører og påser at tilgang til spor og jernbanetjenester gis på ikke-diskriminerende vilkår. Våre vedtak kan ikke klages inn for overordnet myndighet, men må eventuelt prøves for retten. Sammen med våre andre jurister og økonomer må du derfor finne faglig holdbare løsninger på utfordrende problemstillinger.

Avdelingen er et uavhengig markedsovervåkings- og klageorgan på jernbaneområdet og har som formål å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Oppgaver og organisering følger av krav i EU/EØS-baserte regler. Markedsforholdene er i stor i jernbanesektoren og vi følger aktivt med på utviklingen i EU/EØS mot et felles europeisk jernbaneområde. En viktig oppgave fremover er å innføre og håndheve EU-regelverk, blant annet markedspilaren i den fjerde jernbanepakken, om den blir vedtatt av Stortinget.

Vi samarbeider mye med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU gjennom IRG-Rail og i EU-fora i regi av EU-kommisjonen, og deltar i en rekke arbeidsgrupper. Du må være forberedt på noe reisevirksomhet og ha god rolleforståelse for å kunne representere tilsynet i slike sammenhenger.

Stillingen er et 3-årig engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • Håndheving og saksbehandling:

  • behandle klager fra aktører over konkurranseforhold og saker som avdelingen tar opp av eget initiativ

  • utarbeide høringssvar og påpekninger til andre myndigheter
  • andre løpende oppgaver innenfor avdelingens fagområder
 • Regelverksarbeid:
  • delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder påvirke i EUs regelverksprosesser
  • utvikling av nasjonalt regelverk og gjennomføring av EU/EØS-rettsakter
  • det kan bli aktuelt bidra i EØS-relatert regelverksarbeid i vår regelverksavdeling
 • Internasjonalt arbeid:
  • delta i internasjonale aktiviteter som hører inn under avdelingens ansvarsområde, herunder delta i ulike samarbeidsfora for markedsovervåkingsorgan i Europa 
 •   Veiledning og dialog med aktører:

  • bidra til at aktørene gjøres kjent med regelverket gjennom ulike veiledningsaktiviteter
 •   Utredning:
  • juridiske utredninger knyttet til tilgangen til og konkurranseforholdene i jernbanemarkedene
 • Kvalitetssikring:

  • juridisk kvalitetssikring av kollegaers arbeider som hører inn under avdelingens ansvarsområde

Noe reiseaktivitet må påregnes, hovedsakelig i forbindelse med deltakelse i EØS-arbeid. Som regel inntil 1-2 reiser av 1-2 dagers varighet i mnd. 

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater, gjerne med emnefag i konkurranserett eller EU/EØS-rett
 • minst 3 års samlet erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • lignende reguleringsområder
  • konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • håndheving, tolkning og videreutvikling av regelverk
  • relevant erfaring fra/med offentlig forvaltning
 •   sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • god evne til analytisk tenkning
 • selvstendig, målrettet og strukturert
 • initiativrik med god gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig miljø     
 • trives med nybrottsarbeid

Vi tilbyr

 • et spennende tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne kontorlokaler i Oslo 
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 •  plassering i stilling som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr. 500 000,- til kr. 700 000,-. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.no. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.  

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge medfølge.  

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021