Juridisk rådgivar, vikariat

LOGO Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020

Ved Forskings- og innovasjonsavdelinga, Seksjon for innovasjon er det no ledig eit vikariat som juridisk rådgivar (jurist).

Juridisk rådgivar, vikariat

Universitetet i Bergen

Vil du vere med å realisere UiBs strategiske mål innan forsking, innovasjon, utdanning og formidling?

Ved Forskings- og innovasjonsavdelinga, Seksjon for innovasjon er det no ledig eit vikariat som juridisk rådgivar (jurist).

Universitetet i Bergen er ein av Norges leiande institusjonar for forsking og høgare utdanning med ein tydeleg internasjonal profil. Universitetet har høge mål og klare prioriteringar for fagleg utvikling, institusjonell fornying, og søker ein juridisk rådgivar til å arbeide med universitetets eksternt finansierte forskingsprosjekt.

Forskings- og innovasjonsavdelinga er ein del av den sentrale administrasjonen ved UiB og tel omlag 30 tilsette. Den juridiske kompetansen vert i stor grad etterspurt, og vi søkjer etter ein fagleg dyktig og positiv kollega som kan bli ein del av det juridiske teamet i avdelinga.

Ein stor del av verksemda til universitetet er finansiert av midlar henta frå nasjonale og internasjonale finansieringskjelder, og UiB har eit omfattande samarbeid med andre universitet, forskingsinstitutt, private og offentlege verksemder som er basert på avtalar og kontraktar. Til UiB si store eksternt finansierte portefølje av prosjekt innan forsking og utdanning vil du som juridisk rådgivar arbeide tett med forskarar, leiing og administrasjon på universitetet.

Vi søker ein kollega med kompetanse innan avtalerett som har interesse for universitets- og høgskulesektoren. Som del av eit team på fem personar vil du få høve til å jobbe tverrfagleg og delta i eit breitt spekter av prosessar som er med på å bidra til at UiB når sine mål. Arbeidet vil vere sjølvstendig og prega av utfordrande oppgåver. Du vil mellom anna jobbe med avtalerett, forhandlingar, immateriell rett, EØS/konkurranserett og forvaltningsrett.

Stillinga er eit vikariat på tolv månader og vil gje gode høve til utvikling for den rette kandidaten. Vi ønskjer oppstart snarast mogleg.

Arbeidsoppgåver:

Den juridiske rådgivaren skal mellom anna:

 • Inngå i eit team som skal gje støtte til å utarbeide, forhandle og følgje opp kontrakter knytt til den eksternfinansiert verksemda til universitetet
 • Støtte til å vidareutvikle interne retningslinjer og rutiner innan ansvarsområda
 • Gje juridiske råd i samband med kontrakter, immateriell rett og innovasjon retta mot fakultet, institutt og forskarar
 • Stillinga kan tilleggas andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Du har:

 • Mastergrad i rettsvitskap
 • Gjerne relevant arbeidserfaring, men nyutdanna er også velkomne til å søkje
 • Røynsle frå arbeidsområda som oppgåvene omfattar, det er ein føremon med erfaring frå arbeid medkontrakter på norsk og engelsk
 • Kjennskap til universitets- og høgskulesektoren er ein føremon
 • Interesse for forskings- og utdanningsspørsmål
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Du er:

 • Ein dynamisk pådrivar med stor arbeidskapasitet
 • Ein relasjonsbyggjar med gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskaper
 • Systematisk, analytisk og med evne til å arbeide sjølvstendig

Vi legg vekt på:

 • Relevant erfaring
 • Personlege eigenskapar naudsynt for stillinga

Vi kan tilby:

 •  Utfordrande arbeidsoppgåver i eit kompetansemiljø med gode vilkår for fagleg og personleg utvikling
 • Triveleg og internasjonalt samansett medarbeidargruppe med stor faglig tyngde
 • Løn som rådgivar (kode 1434) i lønssteg 62-70 i det statlege lønsregulativet (for tida kr. 552 800 - 640 200 før skatt). For særskilt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Fungerande seksjonsleiar for Seksjon for innovasjon, Magnus Holtermann, tlf 55 58 49 89 (magnus.holtermann@uib.no) eller direktør, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Benedicte Løseth, 916 03 900, (benedicte.loseth@uib.no)

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida: ”Søk denne stilling” til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attester skal berre sendast dersom du får melding om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021