Høgskolelektor i rettsvitenskap i Kristiansund

LOGO Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap lyses det ut en fast stilling i rettsvitenskap med arbeidssted Kristiansund. 

Høgskolelektor i rettsvitenskap i Kristiansund

Høgskolen i Molde, Kristiansund

Om oss

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap lyses det ut en fast stilling i rettsvitenskap med arbeidssted Kristiansund. Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til et nystartet årsstudium i juss og økonomi. En må også kunne påregne arbeidsoppgaver ved høyskolens campus i Molde.

Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som høgskolelektor kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover dette og/eller relevant yrkespraksis. Det kreves god kunnskap om norsk rett.

Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søkerens personlige egenskaper vektlegges, herunder evne til å samarbeide med studenter, kolleger og andre. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

For krav om ansettelse, se § 1-6 i følgende forskrift:

lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Ved ansettelse av søker uten dokumentert praktisk pedagogisk utdanning, blir vedkommende pålagt å gjennomføre dette innen to år.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i statens lønnsregulativ for tiden i normalspennet kr 523 200-563 700, i lønnstrinn 59-63. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For tiden er 20 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Spørsmål / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no, 71214237) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester og vitnemål ved. 

Søknadsfrist: 28. februar 2021.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021