Fylkesnemndsleder (2)

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Søknadsfrist: 
24.01.2020

Det er ledig to 100% stillinger som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda i Vestfold og Telemark med ønsket tiltredelse 01.07.2020. Stillingene innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Fylkesnemndsleder (2)

Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag ti fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker.

Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og familiedepartementet. Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark ledes av en daglig leder i tillegg til 4 nemndsledere og 3 saksbehandlere. Les mer på www.fylkesnemndene.no

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Det er ledig to 100% stillinger som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda i Vestfold og Telemark med ønsket tiltredelse 01.07.2020. Stillingene innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til  selvstendighet og lederegenskaper, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid/prosedyreerfaring og annen relevant arbeidserfaring, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen. Politiattest må fremlegges.

 

Om stillingen: 

Det er to 100% stillinger, plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingene er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 929 009,- per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Langbrygga 4 i Skien. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: daglig leder Inger Mo, telefon 35 51 97 60.

Elektronisk søknad sendes innen 24.01.2020 via www.jobbnorge.no. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Jobbnorge-id: 180638.

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og oppfordrer deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers oppfyller kvalifikasjonene for stillingen, til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020