Fast embete som statsadvokat og konstitusjon som førstestatsadvokat

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
06.03.2020

I 2020 skal Riksadvokatembetet styrkes med en fast statsadvokat og en konstituert førstestatsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale

Fast embete som statsadvokat og konstitusjon som førstestatsadvokat

Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav for tiden 104 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge. Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner. Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokatembetet består for øvrig av assisterende riksadvokat, 15 førstestatsadvokater/statsadvokater, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og åtte administrativt ansatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum.

Fast embete som statsadvokat og konstitusjon som førstestatsadvokat

I 2020 skal Riksadvokatembetet styrkes med en fast statsadvokat og en konstituert førstestatsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale. Konstitusjonen som førstestatsadvokat har varighet i seks måneder. Den faste statsadvokatstillingen vil primært knytte seg til arbeid med enkeltsaker. I dette ligger å utarbeide utkast til riksadvokatens påtalevedtak, og å bidra til rettsutvikling gjennom deltakelse i arbeidsgrupper, komme med innspill til lovendringer, arbeid med høringsuttalelser mv. Hovedformålet med den konstituerte førstestatsadvokaten er å styrke Den høyere påtalemyndighets arbeid med å heve kvaliteten på politidistriktenes straffesaksbehandling (fagledelse), og å bistå ved etatsstyringen av de regionale statsadvokatembetene og Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

Krav til søkere

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

Embete som konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med inntil

kr 1 232 000 pr år, embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med

kr 1 188 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Riksadvokatembetet og Den høyere påtalemyndighet forøvrig arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringen sin inkluderingsdugnad dersom søkeren blir ansatt.

Spørsmål

Spørsmål om embetene kan rettes til assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther,  telefon 22 47 78 50.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020