Fast embete som statsadvokat

Det nasjonale statsadvokatembetet

Søknadsfrist
 
Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. 
Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.
Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.
Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Det nasjonale statsadvokatembetet er det ledig et fast embete som statsadvokat med tiltredelse 1. januar 2022. 
Embetet ledes av en førstestatsadvokat og har i tillegg fem statsadvokater og tre kontorstillinger. Kontoret ligger i Oslo sentrum.

Embetet har påtaleansvaret på statsadvokatnivå for saker som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved Den sentrale enheten etterforsker. Dette omfatter blant annet saker som terror, kontraetterretning og trussel mot myndighetspersoner. Embetet har også ansvaret på statsadvokatnivå for saker som Kripos behandler, blant annet saker om alvorlig organisert kriminalitet, særskilte internasjonale forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og alvorlig datakriminalitet. 

I tillegg har embetet den overordnede ledelsen av straffesaksbehandlingen ved Kripos og ved PST.  Statsadvokatembetet har en særlig rolle i det internasjonale politi- og påtalesamarbeidet og representerer Norge i ulike sammenhenger.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, arbeidskapasitet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Søkeren må ha meget god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig i engelsk og norsk. Det er også ønskelig med påtaleerfaring særlig i å aktorere større og kompliserte straffesaker.

Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.  

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. 
Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig". Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Stilling som statsadvokat lønnes for tiden med kr 1 216 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om embete kan rettes til førstestatsadvokat Jan Glent på telefon 23 17 42 00. 

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no  ID: 210965

Søknadsfrist er 22. september 2021.

SØK HER