Fast embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som nestleder og fast embete som statsadvokat

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
13.03.2020

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig et fast embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som nestleder og et fast embete som statsadvokat. Ved eventuelle interne opprykk kan det bli ledig embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som avdelingsleder, statsadvokat eller konstitusjon som statsadvokat.

Fast embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som nestleder og fast embete som statsadvokat

Oslo statsadvokatembeter

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav for tiden 104 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Om stillingen

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig et fast embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som nestleder og et fast embete som statsadvokat. Ved eventuelle interne opprykk kan det bli ledig embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som avdelingsleder, statsadvokat eller konstitusjon som statsadvokat.

Statsadvokatembetet ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av en administrasjonssjef.

Embetskretsen omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo, Akershus og Østfold fylker. Kontoret ligger sentralt i Oslo og er nyoppusset.

Førstestatsadvokaten vil bli beskikket som embetslederens faste stedfortreder, og inngår i ledergruppen. Stillingsinnehaveren må påregne fungering for avdelingslederne ved fravær.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Til embetet som førstestatsadvokat stilles det krav om gode lederegenskaper. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Det bes klargjort hvilke av de ovennevnte stillinger søknaden gjelder.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Den høyere påtalemyndighet arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringens inkluderingsdugnad, dersom søkeren blir ansatt.

Embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som nestleder ved Oslo statsadvokatembeter lønnes i dag med kr 1 265 000 pr år, embete som førstestatsadvokat med beskikkelse som avdelingsleder lønnes med kr 1 232 000 pr år, embete som statsadvokat lønnes med kr 1 122 000 pr år og konstitusjon som statsadvokat lønnes med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om embetene kan rettes til embetsleder Lars Erik Alfheim telefon 22 98 13 00.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020