Fagdirektør- jurist

LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020

Ønsker du å bidra til utviklingen av et ansvarlig næringsliv?

Fagdirektør- jurist

Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Vi søker deg med bred erfaring innen områder som har relevans for stillingens arbeids- og ansvarsområder samt med erfaring fra å skrive juridiske utredninger og/ eller fact-finding og anvendelse av regelverk i praksis. Erfaring fra kontaktarbeid, relasjonsbygging og internasjonal virksomhet vil også bli tillagt vekt. Kontaktpunktets sekretariat er administrativt en del av Avdeling for bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Lede og koordinere arbeid med håndtering av enkeltsaker angående norske selskapers etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap
 • Bidra til økt gjennomslag for og etterlevelse av internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale og faglige fora og bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Overordnet ansvar for strategisk kompetansebygging 
 • Bidra ved taleskrivning, redegjørelser og foredrag om ansvarlig næringsliv og Kontaktpunktordningen
 • Være sekretariatets faglige spisskompetanse på området

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med å skrive juridiske utredninger og/eller fortolkninger av regelverk
 • Må kunne representere Kontaktpunktet utad på et høyt nivå
 • Bred erfaring innen områder av relevans for OECDs retningslinjer herunder næringsliv, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøspørsmål samt utforming av faglige posisjoner
 • Må beherske relevante elektroniske verktøy som arbeidsredskap
 • Kunne veilede/undervise andre og ha erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Bør ha et bredt nettverk i relevante miljøer
 • Bør ha minimum fem års erfaring fra arbeid med næringslivets ansvar innenfor relevante områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og faglige rettigheter, miljø og klima. I tillegg fra både multilateralt og bilateralt arbeid
 • Bør ha erfaring fra offentlig eller privat forvaltning og fra internasjonalt arbeid

Personlige egenskaper

 • Analytisk, håndtere komplekse problemstillinger og ser de strategiske linjer i saker og problemstillinger
 • Gode samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Handlekraftig, operativ og beslutningsdyktig
 • Initiativrik, selvstendighet med god gjennomføringsevne
 • Systematisk og strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Høy integritet, fleksibel og inkluderende

Vilkår/betingelser

 • En spennende og utfordrende stilling der du kan gjøre en forskjell
 • Noe internasjonal reisevirksomhet må påregnes
 • Statens pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen vil lønnes som fagdirektør i ltr 79 (789.200,-) til ltr 83 (883.100,-), avhengig av kompetanse. 

Staten er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. I samsvar med offentleg lova § 25 kan opplysninger om søkere bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering minimum på nivå konfidensielt.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Bente Engesland hos Headvisor tlf. 91729682/ 91159952, eller sekretariatsleder Cathrine Halsaa, tlf. 41606784. Søknad/ CV sendes innen 1. november 2020.

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er et uavhengig, offentlig ekspertorgan med fire medlemmer. Kontaktpunktets viktigste oppgave er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som et effektivt verktøy for å bidra til et ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktmedlemmene oppnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet. De oppnevnes på grunnlag av faglig kompetanse, og er basert på forslag fra arbeidslivets parter og sivilsamfunnet, representert ved NHO, LO og ForUM for utvikling og miljø. Kontaktpunktet ledes av lagdommer Frode Elgesem. Kontaktpunktet har et sekretariat med tre faste heltidsansatte rekruttert av Utenriksdepartementet. Sekretariatet er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, men har sitt eget budsjett og er faglig uavhengig av regjeringen.

Sekretariatet og medlemmene driver utstrakt informasjonsarbeid og veiledning overfor norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer. Sekretariatet forbereder også behandling av enkeltsaker. Se mer om oss på www.ansvarlignæringsliv.no

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021