Førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskap

Universitetet Stavanger

Søknadsfrist
 
Jurist? Liker du å undervise? Universitetet i Stavanger er en spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling, forskning og faglig fellesskap
 
Om stillingen
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i rettsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stillingen er ledig fra høsten 2022.
Førsteamanuensis / universitetslektor i rettsvitenskap har ansvar for å ivareta fag innen de juridiske emnene som tilbys av instituttet, slik disse er definert i fag- og rammeplaner m.m. for instituttets grader og studietilbud. I og med at profesjonsutdannelsen for barnevernspedagoger og innen sosialt arbeid er en integrert/helhetlig utdanning, innebærer stillingen også fag-/temaansvar, fagadministrativt arbeid og undervisningsoppgaver i samarbeid med det øvrige fagpersonalet på instituttet.
Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og mastergradsnivå innenfor velferdsrettslig tema, og i tillegg forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.
Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.
Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forskerstillinger ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.
Søknadsfrist: 29. mai 2022

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor rettsvitenskap. Spesialisering med særlig relevans for sosialfagene foretrekkes. 

Da undervisningen er tett knyttet til profesjonsutøvelse i forvaltningen i en norsk velferdsrettslig kontekst, forutsettes det juridikum/master i rettsvitenskap fra et norsk universitet. Tilsvarende kompetanse fra et annet nordisk land kan også være aktuelt

Du bør ha særlig interesse for forvaltningsrett, fortrinnsvis velferdsrett, eksempelvis barnevern, folketrygd, helserett og pasientrettigheter eller lignende. Videre bør du ha gode kunnskaper om juridisk metode og menneskerettigheter da dette er vesentlig i arbeidet på alle nivåer. Andre fagområder enn de nevnte som kan tilføre instituttet relevant kompetanse vil også bli vurdert.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning, og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisnings-språket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk, eller et annet skandinavisk språk, ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som universitetslektor. For ansettelse som universitetslektor kreves høyere utdanning på masternivå innenfor fagområdet og relevant yrkespraksis. I tillegg må du dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen 
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009/1011, kr 650 000 - 800 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til vitenskapelige stillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Morten Tønnessen, tlf: 51834149, e-post: morten.tonnessen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51831753, e-post: rekruttering@uis.no.

UiS

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søknadsfrist: 29. mai 2022

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger

Kommune: Stavanger

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Ullandhaug

SØK HER