Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i rettsvitenskap

LOGO Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap. Stillingens undervisningsoppgaver er knyttet til juridiske emner som Høgskolen i Molde skal tilby i Kristiansund. Den som ansettes skal være med å utvikle fagtilbudet i juss i Kristiansund. Det kan også påregnes noen undervisningsoppgaver ved årsstudiet i juss og bachelorprogrammet i juss og administrasjon som gis ved Campus Molde. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i rettsvitenskap

Høgskolen i Molde

For ansettelse som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det legges videre vekt på aktiv forskning, nyere forskningspublisering og erfaring fra undervisning innen høyere utdanning. Ansettelse som førstelektor bygger på en dokumentasjon av både vitenskapelige/faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Kravene skal samlet sett være på nivå med førsteamanuensis, men kvalifikasjonsgrunnlaget kan være bredere. Både for ansettelse som høgskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis, kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover dette og/eller relevant yrkespraksis. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høgskole-pedagogisk kompetanse vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske skandinavisk språk. Arbeidssted er Kristiansund, med noe undervisning i Molde.

Søkerens personlige egenskaper og kompetanse både innen privatrett og offentlig rett vil bli vektlagt. Evnen til å kunne arbeide selvstendig, så vel som sammen med andre i team vil bli tillagt vekt. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

Stilling som førsteamanuensis eller førstelektor lønnes i lønnsspennet kr 586 500-646 700 (ltr 66-71) og som høgskolelektor i lønnsspennet kr 515 200-555 100 (ltr 59-63). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor/høgskolelektor er denne for tiden på 20 prosent av arbeidstiden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no, 71214237) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentlighetslova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

SØK HER!

 

Fint om du oppgir i søknaden at du fant stillingen her!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019