Førsteamanuensis/ førstelektor eller høgskolelektor - jurist

Søknadsfrist: 
01.02.2022
 
Fakultet for sosialfag
Fra høsten 2022 vil fakultetet tilby to nyopprettede masterutdanninger: en i barnevern og en i barnevernsarbeid. I den forbindelse søker vi en jurist med engasjement for barnevern og sosialt arbeid, med erfaring fra relevante praksisfelt.
Fakultet for sosialfag er lokalisert med studiested VID Oslo. Det er to programområder i fakultetet; Sosialt arbeid og Familieterapi og systemisk praksis. Det er 56 ansatte og omlag 1000 studenter knyttet til 11 studieprogram.
De vitenskapelige ansatte er engasjerte undervisere med forskning og utviklingsoppgaver innenfor fakultetets fagområder.
Fakultetet har en rekke samarbeid med praksisfeltet, både innenfor undervisning, forskning og utviklingsoppgaver.  
Fakultet for sosialfag tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbys flere videreutdanninger som helt eller delvis kan innpasses i fakultetets masterprogram.
Fra 1. august 2022 er det ledig en nyopprettet 100 % stilling som jurist førsteamanuensis/førstelektor eller høgskolelektor ved Fakultet for sosialfag.
 
Ingress
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og phd.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Søknadsfrist: 1. februar 2022

 
 
 

Førsteamanuensis/ førstelektor eller høgskolelektor - jurist

VID vitenskapelige høgskole

 

Arbeids- og ansvarsområder:

Den som tilsettes i stillingen vil ha særlig ansvar for undervisningen på barnevernfeltet på de to masterutdanningene, men også undervisning ved andre utdanningsprogram ved fakultetet vil inngå.

Følgende inngår i stillingen:

 • Utvikling og gjennomføring av undervisningsoppgaver, inkludert utvikling av emner, veiledning av studenter og eksamensarbeid.
 • Bidra inn i en av VIDs forskningsgrupper.
 • Utvikling av forsknings- og/eller utviklingsprosjekter innenfor fakultetets fagområder.
 • Administrative oppgaver.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap fra Norge.
 • Arbeidserfaring fra relevante barnevernfaglige og sosialfaglige praksisfelt.
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Det er også ønskelig med: 

 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende kvalifikasjoner innenfor relevant fagområde.
 • Erfaring med undervisning og annet pedagogisk arbeid
 • Erfaring med utforming av søknader om midler til forskning og utvikling
 • Forskning innenfor relevante fagområder
 • Erfaring fra e-læring

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet som formidlingsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Ved ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Undervisning, forskning og veiledning på bachelor, master og ph.d.-nivå vil bli tillagt vekt.

For tilsetting som høgskolelektor kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap fra Norge.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,  VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanseog Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere som ønsker vurdering av kompetanse som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

 

Vi tilbyr

 • mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • en kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis LR 24, 1198 førstelektor LR 24 eller stillingskode 1008 høgskolelektor LR 25.
 • arbeidssted i Oslo

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Den som tilsettes må i arbeidet være lojalt mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste med kort redegjørelse med inntil 10 publiserte vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Søkeren bes om å markere tre publikasjoner med særlig relevans for stillingen og som er publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen. Alle publikasjoner som ønskes vurdert må lastes opp i sin helhet.
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no) og legge ved dokumentasjonen.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved kristina.saetran@vid.no. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist 1. februar 2022

Tiltredelse: 1. august 2022 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester og tre referanser. Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Nærmere informasjon om stillingen

 Dekan Mona-Iren Hauge, e-post: mona-iren.hauge@vid.no

telefon +47 920 177 64

Studieleder Inger Oterholm, e-post: inger.oterholm@vid.no 

telefon +47 22 45 19 66.

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022