Etterforskingsleder - sentralt saksmottak

Søknadsfrist
I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker.        Enheten skal gjennom sitt arbeid bidra til å bygge tillit til at samfunnet behandler alle anmeldelser mot politi- og påtalemyndighet med alvor og grundighet.
Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men er en uavhengig virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative ansvaret, og riksadvokaten har det faglige ansvaret. Virksomheten har i dag totalt 41 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Hamar, og enhetens etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen.
 

For mer informasjon om virksomheten vises det til Spesialenhetens hjemmeside

www.spesialenheten.no

Spesialenheten er i endring og det skal etableres sentralt saksmottak lokalisert på Hamar. Avdelingen skal være samlokalisert med egen leder som skal inngå i Spesialenhetens ledergruppe. Saksmottaket skal besettes med tre jurister, tre spesialetterforskere og to administrativt stillinger, inkludert leder som også skal inngå i det daglige arbeidet i avdelingen.
Det felles saksmottaket skal være Spesialenhetens apparat for mottak av alle henvendelser. Saksmottaket skal sikre alle så lik behandling som mulig uavhengig av hvor de befinner seg i landet. Det sentrale saksmottaket skal sørge for at alle mottatte og avgitte anmeldelser blir riktig prioritert og håndtert i den innledende fasen. Etterforskingsledelse (juridisk og etterforskingsfaglig) i saksmottaket skal styrke kvaliteten ved den innledende straffesaksbehandlingen. Det skal etableres en ensartet praksis for mottak, vurdering, prioritering og beslutning om videre behandling av både straffesaker og andre henvendelser som ikke umiddelbart registreres som en anmeldelse. Det sentrale saksmottaket skal i samarbeid med lokalt politi yte god og effektiv støtte til beredskapsvakten i forbindelse med initialfasen av straffesaker, utrykninger og aksjoner mv. Saksmottaket skal ha tett kontakt med etterforskingsavdelingen og bidra til at saksoverføringen dit blir hensiktsmessig slik at dobbeltarbeid unngås.
Vi søker etterforskingsleder til den nye avdelingen.
Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal. Originale dokumenter medbringes til eventuelt intervju.
 
Arbeidsoppgaver
Arbeidet består blant annet i å vurdere anmeldelser i den innledende straffesaksbehandlingen og ta stilling til de strafferettslige og prosessuelle spørsmål som sakene reiser. Juristen skriver påtalevedtak i saker hvor det ikke er rimelig grunnlag for å iverksette etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.  Juristen kan også bli gitt andre oppgaver, som f.eks. interne utredningsoppgaver, arbeid med høringer og eventuelt kontakt med media. Stillingen kan tillegges andre arbeidsoppgaver ved behov. 
 
Kvalifikasjoner
Søkeren må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.  Erfaring med straffesaksarbeid vil være en fordel, spesielt arbeid med innledende etterforsking. Søkeren må ha god kunnskap og forståelse for politiets og påtalemyndighetens rolle i samfunnet. Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning.
 
Personlige egenskaper
Vi søker etter en person som motiveres av å jobbe med rettssikkerhet og effektivitet ved et saksmottak som håndterer en rekke henvendelser. Søkeren må ha evne til å finne de saker som krever etterforsking ut fra Spesialenhetens mandat. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å jobbe selvstendig er en forutsetning.  Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt, og vi vil i vurderingen legge vekt på kandidaten sine refleksjoner om Spesialenhetens samfunnsoppdrag.
 
Vi tilbyr
  • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i stillingskode 1245 fra kr. 650.000 til kr. 780.000 pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for tilgjengelighet og belastende unntak fra arbeidsmiljøloven med kr. 55.104 pr. år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
  • God pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse 
  • Fleksitidordning og sommertid
  • Spesialenheten for politisaker er en IA-bedrift, og tilbyr bedriftshelsetjeneste til alle ansatte
  • Relevant opplæring for stillingen 
  • En spennende og utfordrende arbeidsplass for deg som vil være med å forme Spesialenhetens framtid    
Annet
Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for graden HEMMELIG. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.  
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.
Det pågår for tiden en utviklingsprosess med omorganisering i virksomheten, og det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Terje Nybøe
sjef

Telefon: 62556100

Grønnegata 82, 2317 HAMAR, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

Søk her