To embeter og en konstitusjon som lagdommer

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
12.02.2019

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter, 13 juridiske utrederstillinger og 38 saksbehandlerstillinger-/administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er inndelt i tre dømmende avdelinger, en ankesilingsavdeling og en administrasjonsavdeling. Domstolen ligger i Oslo sentrum.

To embeter og en konstitusjon som lagdommer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og ønsker at våre dommere og saksbehandlere skal være aktivt med i arbeidet for en digital domstol. Innføring av digitale arbeidsmåter er et høyt prioritert satsningsområde. Flere av lagmannsrettens rettssaler er utstyrt for gjennomføring av rettsmøter med elektroniske dokumenter, og det arbeides med å digitalisere hele saksgangen fra saken kommer inn til den er avsluttet.

Vi får ledig to embeter og én ett-årig konstitusjon som lagdommer med tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi kan tilby:

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • godt arbeidsmiljø
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • personalkantine og treningsrom

Nye faste dommere gjennomgår et omfattende introduksjonsprogram.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt, må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 206 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Borgarting lagmannsrett v/førstelagmann Marianne Vollan, tlf. 21 55 80 00.
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Vennligst oppgi i søknaden at du fant denne stillingen her!

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpen
Høyesterett
Søknadsfrist: 
21.01.2019
LOGO BUFDIR
BUFDIR
Søknadsfrist: 
23.01.2019
LOGO Riksvåpen
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
25.01.2019
LOGO Kulturdept
Kulturdepartementet
Søknadsfrist: 
03.02.2019
LOGO NIM
Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter
Søknadsfrist: 
04.02.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
06.02.2019
LOGO Stortinget
Stortinget, Konstitusjonell avd
Søknadsfrist: 
06.02.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
10.02.2019
LOGO Riksvåpen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
10.02.2019
LOGO Riksvåpen
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO Riksvåpen
Nordre-Troms tingrett
Søknadsfrist: 
12.02.2019
LOGO KPMG Law
KPMG Law Advokatfirma
Søknadsfrist: 
17.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019