Kriminalomsorgen: - Innsattes ringetid er under utvikling

Vi i kriminalomsorgen er enige i at tiden er moden for å se på hvordan vi kan gjøre situasjonen knyttet til ringetid bedre for de domfelte. Derfor har vi allerede satt i gang et arbeid med dette, skriver Lise Sannerud, direktør i kriminalomsorgsdirektoratet.

Av: Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet

Medarbeider i Jussbuss, Rolf Inge Salte, skriver på juristen.no 7. juni at kriminalomsorgen må tenke nytt rundt hvilke løsninger som kan benyttes for å i større grad tilrettelegge for kontakt mellom innsatte og pårørende.

Les Rolf Inge Saltes innlegg her

Han skriver samtidig at mange innsatte opplever at ringetidsbegrensninger i norske straffegjennomføringsenheter hindrer kontakt med familie og venner.

Vi i kriminalomsorgen er enige i at tiden er moden for å se på hvordan vi kan gjøre situasjonen knyttet til ringetid bedre for de domfelte. Derfor har vi allerede satt i gang et arbeid med dette. Og det er mange forhold som må tas i betraktning; Bemanningsbehov og kontrolltiltak, samt økonomiske konsekvenser er noen av dem.

Parallelt har det vært en utvikling det siste året hvor kriminalomsorgen har etablert og økt bruken av digitale besøksordninger i form av gratis videotelefoni for de innsatte. Dette er naturlig nok drevet frem av behovene for å redusere menneskelig kontakt under pandemien, og løser ikke utfordringene alene.

Likevel er det en viktig del av en større helhetstenkning rundt innsattes behov for kontakt med familie og andre.

Vi er også helt på linje med Salte og Jussbuss i vurderingen av at jevnlig kontakt med venner og familie er en sentral faktor for vellykket rehabilitering.

Økt ringetid vil i lys av dette være et viktig skritt i retning vår visjon om Straff som endrer. 

Samtidig må vi altså ta inn over oss at det vil måtte være noe forskjell på kommunikasjon inn og ut fra enheter og avdelinger med ulikt sikkerhetsnivå.