F.h. Elisabeth Stura fra Legeforeningen, arbeidsgruppens leder Lise Reiersen fra Juristforbundet, Heidi Roald fra Psykologforeningen og Michael Rummelhoff fra Juristforbundet.
Arbeidsgruppen i møte med DA for å innhente informasjon og opplysninger i det videre arbeid. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael Rummelhoff (Juristforbundet)

«De svake nedprioriteres»

Godtgjørelsen fra det offentlige til aktører i domstolpleien er til syvende og sist et verdispørsmål, skriver advokat Lise Reiersen.

Tirsdag, 21. januar 2020 - 15:28

Av Lise Reiersen, advokat og leder av Juristforbundets forum for næringsdrivende

Salærsatsen har stått stille og har endog til vært underregulert over lang tid.

Kompensasjonen for medgått reisetid blitt halvert fra 1.1.2017. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er ikke oppjustert siden 2009.

Det betyr at det kun er en forsvinnende del av de svakerestilte som i dag har rett til fri rettshjelp.

Versende saker i media og internasjonale domstoler er en konsekvens av den stadige nedprioriteringen av svakere grupper. 

Juristforbundet, Legeforeningen og Psykologforeningen er bekymret for rekruttering til viktige samfunnsoppgaver som sakkyndigarbeid og advokatbistand. Dette som en konsekvens av lav salærsats og halvering av fraværsgodtgjørelsen i fri rettshjelpssaker for domstolene.

Arbeidsgruppe

På bakgrunn av dette har Akademikerne Næring opprettet en arbeidsgruppe som skal se på konsekvensen av det offentliges stadige nedprioritering av godtgjørelsen for juridisk- og sakkyndigbistand ved domstolene for de svakere stilte i vårt samfunn.

Arbeidsgruppen består av representanter fra Juristforbundet, Legeforeningen og Psykologforeningen, hvor alle disse profesjonene utfører oppdrag til den offentlige salærsats.

Godtgjørelsen fra det offentlige til aktører i domstolpleien er til syvende og sist et verdispørsmål. Det gjenspeiler det offentliges prioriteringer og hvilken verdi det har for enkeltmennesket å kunne hevde sin rett.

Det er viktig at også næringsdrivende svarer på lønnsundersøkelsen som nå er sendt ut av Juristforbundet. Vi har tatt inn egne spørsmål som vedrører oss næringsdrivende, ikke minst med tanke på den offentlige salærsatsen og redusert reisekompensasjon.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022