Contract Manager

LOGO Space Norway
Søknadsfrist: 
06.10.2019

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn HEOSAT AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.

Contract Manager

Space Norway

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. En styrket kommunikasjonskapasitet i nordområdene bidrar til å sikre ivaretagelsen av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljeberedskap og krisehåndtering. Kapasiteten på satellittene vil benyttes av det norske forsvaret, allierte og internasjonale, kommersielle aktører. De kommersielle aktørene vil tilby bredbåndstjenester til offentlige og private brukere.

OM STILLINGEN

I forbindelse med HEOSAT ser Space Norway behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet i møte med både byggefasen og den operasjonelle fasen av prosjektet. Satellittene har en forventet levetid på 15 år etter oppskytning, og er finansiert av langtidskontrakter med Space Norway sine statlige og kommersielle samarbeidspartnere. Kontraktsverdien er i norsk målestokk høy og har stor politisk interesse. Det er av høyeste viktighet at alle kontraktene blir behandlet og fulgt opp som de skal. Videre har Space Norway på generelt grunnlag behov for å knytte til seg en kompetent medarbeider for både ivaretagelse av selskapets øvrige kontrakter og for utvikling av nye avtaler for kommende prosjekter. Vi søker derfor en meget kompetent og dedikert Contract Manager, som skal håndtere kontraktene knyttet til HEOSAT, men som innenfor sitt domene også vil ha en sentral rolle med å bistå de andre enhetene i konsernet.

SKILLS & REQUIREMENTS

  • Proaktivt og kontinuerlig kontraktoppfølgning og administrasjon. Avdekke eventuelle avvik på et tidlig stadium 

  • Ivaretakelse av endringsordrer 

  • Sikre at prosjektet er forankret innenfor gjeldene juridisk rammeverk 

  • Opprettholde gode relasjoner til HEOSAT og Space Norway sine kunder og samarbeidspartnere

KANDIDATPROFIL

Vi ser etter en selvstendig Contract Manager, som kan inngå i HEOSAT sin ledergruppe og være en støtte og aktiv samtalepartner i hele prosjektets levetid. Personen må kunne gå inn i alle de forretningsmessige sidene av både Space Norways og HEOSATs aktiviteter, og ta del i det strategiske arbeidet. Riktig vedkommende vil kjenne seg igjen i rollen, og selv avdekke og ta initiativ til at kontrakthåndteringen følges opp etter gjeldene regler og lovverk. Kontraktene som skal følges opp vil være knyttet til anskaffelser, kunde- og leverandørforhold så vel som finansielle forhold og øvrige selskapsavtaler. God kjennskap til Avtalerett og Selskapsrett vil derfor være en forutsetning for å kunne bekle rollen i samsvar med forventningene. Anskaffelsesrett og Aksjonærloven vil også være sentralt. Selskapet er tilbyder av overføringskapasitet; kjennskap til Ekomloven og Konkurranseloven vil derfor være en fordel, men ikke et krav. 

Gitt forventningene til stillingen tror vi rette vedkommende kjennetegnes av å ha en god utviklet teft for tidlig å fange opp problemstillinger, og selv vurdere om de kan håndteres med interne krefter, eller om det bør kobles på ekstern juridisk bistand. Du vil ellers bli en viktig del av et erfarent, fagtungt og raust team, som jobber langs Norges «lange linjer». Vi tror dette kan være med å prege hvem vi tror vil ta denne rollen. Evne og vilje til å dele av sine erfaringer og bruke kompetanse og innflytelse til å bidra for helheten tror vi er fremtredende øvrige kjennetrekk. Analytisk, uformell, svært gode samarbeidsevner og med gjennomføringsevne og -kraft, er andre stikkord vi forhåpentligvis kan sette på vår nye kollega. God innsikt i, forståelse og interesse for samfunnsmessige, sikkerhets- og/ eller politiske forhold vil være en fordel, men ikke en nødvendighet.

Øvrige etterspurte erfaring og kvalifikasjoner

  • Primært høyere juridisk utdanning, men høyere økonomisk utdanning og godt dokumentert relevant erfaring vil også bli vurdert
  • God kjennskap til tematikken og/ eller erfaring med store og komplekse kontrakter
  • Erfaring med forhandlinger
  • Kjennskap til «UK Law», «New York Law», og internasjonale kontrakter vil være en fordel
  • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk/ engelsk)

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. 

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529 eller e-post fb@hartmark.no

 

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021