BRUSSEL, EU-delegasjonen - Spesialutsending arbeids og sosialsaker

LOGO Utenriksdep
Søknadsfrist: 
21.01.2021

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

BRUSSEL, EU-delegasjonen - Spesialutsending arbeids og sosialsaker

Utenriksdepartementet

Om Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Om stillingen

Ved Norges EU-delegasjon i Brussel vil det fra august 2021 være ledig et engasjement som spesialutsending for arbeids- og sosialsaker for 3 år, med mulighet for forlengelse i ett år. Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefen.

Norges EU-delegasjon i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Dens oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

Ansvars- og arbeidsområder

Norges EU-delegasjon i Brussel og arbeids- og sosialråden har en sentral rolle i Arbeids- og sosialdepartementets EU/EØS-arbeid. Ansvarsområdene til arbeids- og sosialråden omfatter:

 • Rapportere til norske myndigheter om utviklingen i EU-/EØS-samarbeidet på Arbeids- og sosialdepartementets områder som arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsrett, arbeidsmarkedspolitikk, inntektspolitikk, trygdeordninger, herunder pensjon og pensjonspolitikk, fattigdomspolitikk og økonomisk sosialhjelp samt fri bevegelighet av personer innen EØS-området. Råden skal samarbeide med øvrige fagråder ved delegasjonen om horisontale saker eller saker av felles interesse.
 • Drive kontaktarbeid og påvirkningsarbeid overfor EU. Råden skal på et så tidlig stadium som mulig søke å identifisere saker som er eller kan bli gjenstand for politisk og faglig interesse i Norge. Dialog og samarbeid med sentrale samarbeidspartnere, herunder personer i Kommisjonen, Rådet og Parlamentet, står sentralt. Det forutsettes at arbeids- og sosialråden er godt orientert om utviklingen av saksfeltet i Norge, og kan formidle norske synspunkter i relevante saker.
 • Vurdere forslag til EU-regelverk og til ikke-bindende EU-instrumenter som programmer, strategier, handlingsplaner mv. Potensiell betydning for norsk politikk og regelverk skal vektlegges.
 • Innhente informasjon fra EUs institusjoner, andre lands delegasjoner, partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner og andre som er representert i Brussel. 
 • Tilrettelegge for møter, konferanser og andre arrangementer i EU for politisk ledelse i departementet. Råden kan i tillegg bli bedt om å bistå administrativ ledelse på delegasjonen om det samme.
 • Delta i relevante arbeidsgrupper og ekspertgrupper i EFTAs og Kommisjonens regi i tillegg til eller på vegne av departementet.
 • Bidra til EU-delegasjonens generelle informasjonsarbeid og til å informere besøkende til Brussel om aktuelle problemstillinger innenfor sine fagområder etter forespørsel og i den grad kapasiteten tillater.
 • Stasjonssjef kan pålegge andre arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minst på masternivå.
 • Erfaring fra departement eller annen offentlig forvaltning tilsvarende seniorrådgivernivå. God innsikt i Arbeids- og sosialdepartementets saksområder. Erfaring fra Arbeids- og sosialdepartementet vektlegges.
 • Internasjonal erfaring. Erfaring fra EU-/EØS-arbeid vektlegges.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Det er fordel med gode kunnskaper i fransk, ev. i et annet EU-språk.

Personlige egenskaper

 • Handlekraft: Evne til å ta initiativ, være selvstendig og ha gjennomføringskraft
 • Samhandling: Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Modenhet: Kulturell tilpasningsdyktighet og kontaktskapende og organisatoriske evner
 • Robusthet: stor arbeidskapasitet og vurderingsevne - også under press

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine i jobbsøkerportalen vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vi viser til landspesifikk informasjon om tjenestestedet på følgende webside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Vilkår/betingelser

 • Stillingen avlønnes som spesialråd (stillingskode 0883) med bruttolønn pr. år fra kr 680 000−906 000 jf. Hovedtariffavtalene i staten. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Det tilstås tillegg som ambassadesekretær/ambassaderåd etter “Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten” - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/.
 • Bolig vil bli stilt til disposisjon.
 • Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet.
 • Søkere må være norske statsborgere. En person kan ikke være fast bosatt i landet der tjenestegjøringen skal finne sted for å kunne være søknadsberettiget til utsendt stilling. Dette forholdet avgjøres av mottakerstaten iht. lokale lover/regler. 
 • Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på tiltredelsestidspunktet.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, Arbeids- og sosialdepartementet
Fagdirektør Jiri Klaska, Arbeids- og sosialdepartementet
Seniorrådgiver Inga Badi-Massoud (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Utenriksdepartementet,

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021