Avdelingsdirektør til juridisk avdeling

LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
12.11.2020

Juridisk avdeling i embetet består av tre fagseksjoner – en seksjon for bevilling, tro og livssyn lokalisert i Oslo og to seksjoner for fast eiendom og kommunalrett lokalisert i hhv. Oslo og Moss.

Mer informasjon om Fylkesmannen i Oslo og Viken finner du her: www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/

Avdelingsdirektør til juridisk avdeling

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsdirektør leder juridisk avdeling med til sammen 51 medarbeider, fordelt på tre fagseksjoner. Avdelingen behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av sakene er klagesaker etter plan- og bygningsloven, samt annet lovverk i tilknytning til fast eiendom og kommunalrett hvor fylkesmannen har forvaltningsmyndighet. I tillegg forvalter avdelingen fylkesmannens oppgaver i tilknytning til ekteskapslovgivningen, lov om fri rettshjelp, tros- og livssynssamfunn, navneloven og gravferdsloven, men også saker innen generell forvaltningsrett, offentlighetslovgivningen og kommuneloven.

Stilingen inngår i embetets ledergruppe og vil sammen med øvrig ledelse være sentral i å utvikle embetet i tråd med ny arbeidsgiverstrategi. Stillingen har kontorplass i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

  • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • relevant ledererfaring og kjennskap til en eller flere av avdelingens hovedområder
  • erfaring med budsjettstyring og personalledelse
  • god innsikt i offentlig forvaltning og spesielt statsforvaltningen, herunder god innsikt i offentlig lov- og avtaleverk

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og ønsker at vår nye avdelingsdirektør

  • er en samlende og tydelig leder
  • kommuniserer godt med kollegaer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere internt og eksternt
  • er utviklingsorientert og har god gjennomføringsevne
  • skaper engasjement og motivasjon sammen med ansatte
  • kan fokusere på de strategiske linjene, så vel som den daglige driften
  • er opptatt av digitalisering og bruk av ny teknologi

 

Vi tilbyr

En spennende lederstilling i et nytt og utviklingsorientert embete, utfordrende og viktige oppgaver i et tverrfaglig miljø, gode velferdsordninger og moderne lokaler sentralt i Oslo.

Stillingen lønnes som direktør (kode 1062) i lønnsspennet kr. 920 000 til 960 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på seks måneder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, tlf. 47 22 00 35 05 eller Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 47 930 09 523.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 12. november 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste utarbeides.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020
LOGO Utlendingsnemda
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
10.12.2020