Avdelingsdirektør for barnerett (jurist)

LOGO Bufdir
Søknadsfrist: 
01.03.2021

Vil du lede et av landets mest spennende barnerettsmiljøer?

Avdelingsdirektør for barnerett (jurist)

BUFDIR, Oslo

Hva får du jobbe med hos oss?

Om du, som oss, synes barnerettsområdet er viktig og engasjerende, kan det vel knapt tenkes en mer givende lederjobb enn denne. Avdeling for barnerett jobber med juridiske spørsmål som har stort fokus både nasjonalt og internasjonalt, og nå trenger vi en ny leder. Om du har faglig pondus og liker å lede med tillit, står 14 knallgode jurister klare til å ta deg godt imot.

Avdelingen har tolkningsansvar for barnevernloven, barnelova, adopsjonsloven, familievernkontorloven og krisesenterloven. Dette er områder hvor barns rettigheter, grunnleggende rettsikkerhet og menneskerettighetene står sentralt. Alle feltene er viktige, men det er et særlig trykk på juridiske problemstillinger i statlig og kommunalt barnevern. Avdelingen gir juridisk rådgivning og bistår departementet i lov- og forskriftsarbeid, og vi utarbeider tolkningsuttalelser, veiledere, høringsuttalelser og digitale produkter. På barnevernfeltet samarbeider vi tett med statsforvalterne, som er vår viktigste kanal ut mot de kommunale barnevernstjenestene. Juridisk kvalitetssikring i store og små prosjekter på tvers av organisasjonen ligger også til avdelingen, og i tillegg behandler vi også enkelte klagesaker innenfor områdene adopsjon og institusjon.

Som vår nye avdelingsdirektør får du overordnet ansvar for alle ansvarsområdene i avdelingen. Du har ambisjoner og setter mål på vegne av avdelingen og motiverer og utvikler avdelingen i tråd med direktoratets strategi. Du omsetter de målene som er satt, til konkrete resultater. Du må være tydelig på rammer og prioriteringer på flere områder, og du får blant annet ansvar for at avdelingen utarbeider og overholder budsjett. Du må se avdelingen som en del av en helhet, og vi forventer at du vil bidra til å utvikle den samlede virksomheten i direktoratet. Du blir en del av ledergruppen i divisjon forvaltning.

Du blir leder for en avdeling der medarbeiderne har sammensatt og bred erfaring. Vi er opptatt av samhold, og vi har en kultur der vi spiller hverandre gode og gjerne deler kompetansen vår. Trivsel og godt humør er viktig for oss og en forutsetning for at vi kan levere godt faglig, og vi har et sosialt og godt arbeidsmiljø. Vi gleder oss til å ta imot den nye lederen vår - blir det deg?

Hva slags bakgrunn har du?

Siden du skal lede jurister, må du selv også ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Du trenger ikke være utlært på barnerettsområdet, men du må ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne være en effektiv og utviklende leder. Kunnskap om andre områder i velferdsretten vil være en styrke. Du har god forvaltningsforståelse og skjønner hva som ligger i direktoratsrollen og hvordan man kan skape resultater som en del av statsforvaltningen. Du kan ha arbeidserfaring fra et direktorat, departement eller hos statsforvalteren, men det er også relevant om du har jobbet som advokat innen ett eller flere av områdene våre. For å lykkes i rollen må du ha erfaring som leder.

Hva slags person ser vi etter?

Vi ser etter deg som viser stor faglig trygghet, og som er beslutningsdyktig. Vi jobber med temaer som får stor oppmerksomhet, og du må derfor være komfortabel med å være en tydelig formidler og målbære saker både internt og eksternt. Du mestrer å stå i krevende diskusjoner og saker og viker ikke unna selv om det stormer rundt deg. Det er avgjørende at du er god til å bygge relasjoner og samarbeide med andre. Du prioriterer godt, og selv om du håndterer stort arbeidspress, forstår du at du må delegere og gi ansvar. Du er en støttende leder som gir tillit, og som står stødig på de beslutningene som er tatt.

I tillegg ønsker vi ledere som vil være ledere og som er opptatt av å utvikle eget lederskap.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 890 000 - 1 025 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden avdelingsdirektør. 

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden. 

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

 

Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller

slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021