Assisterende avdelingssjef i forebyggingsenheten

Søknadsfrist: 
04.05.2021

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen gjennom å undersøke klager på offentlig forvaltning om urett og feil som måtte være gjort mot borgerne, og gjennom å ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen skal også bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Assisterende avdelingssjef i forebyggingsenheten

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet våren 2014 som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje både med og uten forhåndsvarsel. 

Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Virksomheten har for tiden om lag 70 ansatte. Mer informasjon finnes på www.sivilombudsmannen.no.  

Om stillingen

Vi søker en dyktig og inspirerende nestleder til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Stillingen er nyopprettet.

Forebyggingsenheten foretar besøk til fengsler, politiarrester,  tvungent psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner og andre steder der mennesker er fratatt friheten. Forebyggingsarbeidet omfatter også kunnskapsformidling, myndighetsdialog, kontakt med berørte grupper og samarbeid med internasjonale aktører. Vi rapporterer årlig til Stortinget og til FNs underkomité for forebygging (SPT).

For å ivareta vårt brede mandat er forebyggingsenheten tverrfaglig sammensatt og består i dag av en avdelingssjef (jurist) og sju engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse innen juss, psykologi, menneskerettigheter, samfunnsvitenskap og etterforskning. Avdelingen knytter til seg ekstern spesialistkompetanse etter behov.

Som nestleder vil du bistå avdelingssjefen, som har det overordnede fag- og personalansvaret for avdelingen. Du vil være avdelingssjefens diskusjonspartner i saker som gjelder avdelingen, både av faglig og administrativ art, og avdelingssjefens stedfortreder.

Nestleders arbeidsoppgaver vil omfatte faglig og språklig kvalitetssikring særlig av større skriftlige arbeider (besøksrapporter, temarapporter, meldinger), strategi- og nettverksarbeid, planlegging, administrative oppgaver, formidling og fag- og metodeutvikling, i nært samarbeid med avdelingssjef. Det kan bli aktuelt at du også leder besøk eller har faglig ansvar for enkeltbesøk til steder for frihetsberøvelse, og for å utarbeide rapporter i etterkant av slike besøk.

Arbeidet forutsetter reisevirksomhet, spesielt innenlands.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning innen juss, samfunnsvitenskap, humaniora eller helsefag (embetsstudium, mastergrad eller høyere)
 • erfaring fra utrednings-, analyse- eller tilsynsarbeid
 • solid kompetanse i internasjonal rett, som menneskerettigheter, humanitærrett og internasjonal strafferett
 • særlig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har:

 • ledererfaring
 • erfaring fra arbeid med menneskerettslige problemstillinger
 • god kunnskap om forvaltningen og dens organisering
 • erfaring fra fagområder som er relevante for beskyttelsen av personer som er fratatt friheten
 • erfaring med pådriverarbeid og formidling
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med høy faglig og etisk standard. Du setter kvalitet og faglig utvikling høyt og motiveres av å jobbe i et tverrfaglig miljø. Arbeidsformen din er strukturert, målrettet, nøyaktig og helhetlig.

Du er løsningsorientert og har evne til å håndtere komplekse problemstillinger. Du skaper tillit og gode relasjoner og bidrar til å utvikle en god organisasjonskultur.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling både internt i virksomheten og med eksterne aktører og det er nødvendig med svært gode samarbeidsevner.

Du har engasjement for Sivilombudsmannens samfunnsoppdrag og for å bidra til å fremme dette på en faglig solid og kreativ måte.

Ombudsmannen tilbyr

 • utfordrende, meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø med høy faglig standard og sterk lagånd
 • lønn etter Hovedtariffavtalene i staten, for tiden kr 940.900. Innplassering i stillingskode 1364 seniorrådgiver, med arbeidstittel «Assisterende avdelingssjef».
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (det trekkes 2% av lønnen)

Om søknadsprosessen

For å søke på stillingen kan du bruke lenken “Søk stillingen” på denne siden. 

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller telefon +47 75 54 22 20.

Som vedlegg til søknaden skal det følge vitnemål og/eller karakterutskrift som til sammen dekker alle eksamensresultater, samt eventuelle attester. For søkere som innkalles til intervju, kan det bli krevd elektronisk tilgang til vitnemål/karakterutskrift gjennom Vitnemålsportalen.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Ta kontakt med avdelingssjef Helga Fastrup Ervik på telefon 408 44 875 hvis du vil ha nærmere opplysninger om stillingen.

Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682.

SØK HER

 

Om Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Ombudsmannen har to likestilte mandater. Det ene innebærer å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. 

Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Mer informasjon på www.sivilombudsmannen.no.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021